Pożar Urzędu Miejskiego 2007

23 wrze­śnia 2007 roku wy­buchł po­żar w bu­dynku Urzędu Miej­skiego i Sta­ro­stwa Po­wia­to­wego w Kwi­dzy­nie. Zda­niem świad­ków po­żar po­ja­wił się na pod­da­szu, w le­wej czę­ści bu­dynku, pa­trząc od frontu. Ak­cja ga­śni­cza trwała kil­ka­na­ście go­dzin, ogień ga­siły za­stępu straży po­żar­nej z Kwi­dzyna, Gru­dzią­dza, Mal­borka i Sztumu.
Fot. Pa­weł Sadkowski