Początki hierarchii kościelnej w Prusach

Wy­kłady z se­rii „Nasz Uni­wer­sy­tet” pro­wa­dzone są przez człon­ków Klubu Ma­łej Oj­czy­zny Kwi­dzyń­skiej w Kwi­dzy­nie. Nad ca­ło­ścią wy­kła­dów czuwa prof. Mie­czy­sław Jan­kie­wicz z Po­zna­nia. Pre­zen­to­wany wy­kład od­był się w sali Kwi­dzyń­skiego Cen­trum Kul­tury 17 stycz­nia 2007 roku. Pre­le­gen­tem był Ro­man Bo­dań­ski, były kwi­dzy­niak, uro­dzony w Brześciu.