Plan pogranicza pomiędzy Królestwem Pruskim oraz Królestwem Polskim

Ory­gi­nał planu znaj­duje się w Taj­nym Pań­stwo­wym Ar­chi­wum w Ber­li­nie. Nie­da­to­wany. Przy­pusz­czal­nie XVIII wiek. Na pla­nie od­wró­cona orien­ta­cja (po­łu­dniowa).