Plan Kwidzyna XVIII w.

Plan Kwi­dzyna oraz przy­le­głych miej­sco­wo­ści, XVIII w.
Plan von der Stadt Ma­rien­wer­der und den an­gren­zen­den Ort­scha­ften Ma­rien­felde, Gr. und Kl. Ma­rie­nau, Dorf und Vor­werk Schäfe­rei und Grüt­zmühle.
Plan nie­da­to­wany, naj­praw­do­po­dob­niej XVIII wieczny. Mia­sto już poza ob­rę­bem pier­wot­nych mu­rów miej­skich (Przed­mie­ście Mal­bor­skie koń­czy się już na wy­so­ko­ści dzi­siej­szej ul. Brat. Narodów/​Warszawskiej). Ry­su­nek bar­dzo do­kład­nie po­ka­zuje roz­miesz­cze­nie po­szcze­gól­nych miej­sco­wo­ści oka­la­ją­cych Kwi­dzyn, a w póź­niej­szym okre­sie wcie­lo­nych w gra­nice ad­mi­ni­stra­cyjne mia­sta. Ory­gi­nał planu znaj­duje się w Taj­nym Pań­stwo­wym Ar­chi­wum w Berlinie.