Plan Kwidzyna, koniec XVIII w.

Nie­da­to­wany plan Kwi­dzyna, ory­gi­nał znaj­duje się w Taj­nym Pań­stwo­wym Ar­chi­wum w Ber­li­nie. Na ry­sunku planu ozna­czona jest za­bu­dowa drew­niana i mu­ro­wana (ko­lor czer­wony i czarny). Wy­raź­nie wi­dać sieć ulic, po­dział par­celi i za­bu­dowę mia­sta, za­równo w cen­trum jak i na jego przed­mie­ściach. Na pla­nie ozna­czona sieć studni miej­skich. Ana­liza po­szcze­gól­nych bu­dyn­ków po­zwala na wy­da­to­wa­nie na ok. 1798 rok. Za­mek kwi­dzyń­ski jesz­cze przed roz­biórką dwóch skrzy­deł, pa­łac Fer­mora w trak­cie roz­bu­dowy (jesz­cze nie na pla­nie kwa­dratu). Z ry­sunku można prze­pro­wa­dzić np. ana­lizę za­bu­dowy wo­kół ze­społu zam­kowo — ka­te­dral­nego, szcze­gól­nie za­bu­dowę stad­niny koni, która jesz­cze w tym cza­sie „są­sia­do­wała” z ka­te­drą. W bar­dzo cie­kawy spo­sób au­tor planu ozna­czył gda­ni­sko przy zamku, nie w tra­dy­cyjny spo­sób rzutu pio­no­wego, lecz jako ry­su­nek przestrzenny.
Jest to jedno z nie­wielu źró­deł, które po­twier­dza fakt ist­nie­nia kurzawki/​stawu wzdłuż mu­rów miej­skich, w miej­scu dzi­siej­szej ul. Targowej.