Plac Plebiscytowy 4, dom mieszkalny — dawny szpital Św. Jerzego

Po­ło­że­nie:
Bu­dy­nek za­myka od za­chodu Plac Ple­bi­scy­towy — cen­trum dziel­nicy z okresu re­gen­cji, po­wsta­łego w miej­scu daw­nego cmen­ta­rza Św. Je­rzego, gdzie zlo­ka­li­zo­wano wiele gma­chów uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej. Usy­tu­owany jest na du­żej po­se­sji oto­czo­nym ogro­dze­niem ze współ­cze­snej siatki, brama wjaz­dowa od ul. Cho­pina, przy bra­mie mały, mu­ro­wany bu­dy­nek (pi­su­ary), wzdłuż gra­nic po­se­sji na­sa­dze­nia zie­leni wy­so­kiej (to­pole i młode lipy), za ogro­dze­niem par­king i traw­nik. Przed ele­wa­cją fron­tową (wschod­nią) roz­ciąga się re­pre­zen­ta­cyjny te­ren zie­lony z po­mni­ko­wymi na­sa­dze­niami i po­zo­sta­ło­ścią upa­mięt­nie­nia z okresu wojny 1870/71.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Dom miesz­kalny.

Przed 1945 ro­kiem:
Szpi­tal Św. Je­rzego przy Spe­icher­strasse 4.

Historia/​Datowanie:
Wznie­siony w 2 poł. XIX wieku, neo­go­tycki.

Opis:
Bu­dy­nek mu­ro­wany z ce­gły ce­ra­micz­nej, tyn­ko­wany, jed­no­kon­dy­gna­cjowy z użyt­ko­wym pod­da­szem, cał­ko­wi­cie pod­piw­ni­czony, na­kryty da­chem dwu­spa­do­wym (ho­len­derka na ła­tach), więźba da­chowa pła­twiowo — kro­kwiowa z dwoma ścian­kami ko­lan­ko­wymi. Przy ele­wa­cji fron­to­wej na osi dwu­kon­dy­gna­cjowy ry­za­lit z trój­kąt­nym szczy­tem i osob­nym da­chem dwu­spa­do­wym. Wznie­siony na pla­nie wy­dłu­żo­nego pro­sto­kąta, w na­ro­żach i przy ele­wa­cjach bocz­nych przy­pory, od frontu na osi głę­boki ry­za­lit. W par­te­rze na osi płyta z pia­skowca z pła­sko­rzeźbą przed­sta­wia­jącą św. Je­rzego za­bi­ja­ją­cego smoka.

Wy­boru do­ko­nał Bo­gu­mił Wi­śniew­ski Główny Spe­cja­li­sta ds. Ochrony Za­byt­ków w Urzę­dzie Miej­skim w Kwi­dzy­nie, na pod­sta­wie: Kwi­dzyn — Ka­ta­log Za­byt­ków Ar­chi­tek­tury, Ma­ria Gaw­ry­luk, Da­riusz Bar­ton, 1996, oraz z tzw. Bia­łych Kart Obiektu. Fo­to­gra­fie z Gmin­nej Ewi­den­cji Zabytków.