Paradoksy Małych Ojczyzn — wykład

ykłady z se­rii „Nasz Uni­wer­sy­tet” pro­wa­dzone są przez człon­ków Klubu Ma­łej Oj­czy­zny Kwi­dzyń­skiej w Kwi­dzy­nie. Nad ca­ło­ścią wy­kła­dów czuwa prof. Mie­czy­sław Jan­kie­wicz z Po­zna­nia. Pre­zen­to­wany wy­kład od­był się w sali Kwi­dzyń­skiego Cen­trum Kul­tury 14 grud­nia 2005 roku. Pre­le­gen­tem był Eu­ge­niusz Ka­batc, kwi­dzy­niak, uro­dzony w Woł­ko­wy­sku. Znany pol­ski pro­zaik oraz tłu­macz li­te­ra­tury obcej.