Odkrycia archeologiczne w Katedrze św. Jana Ewangelisty

Od­kry­cia ar­che­olo­giczne w Ka­te­drze – ma­te­riały dźwię­kowe z se­sji pod­su­mo­wu­ją­cej wy­niki in­ter­dy­scy­pli­nar­nych ba­dań na­uko­wych pro­wa­dzo­nych w la­tach 20062008 w pre­zbi­te­rium ka­te­dry św. Jana Ewan­ge­li­sty w Kwi­dzy­nie. Kon­fe­ren­cja od­była się w Kwi­dzyń­skim Cen­trum Kul­tury 11 grud­nia 2008 roku.

Część 1
dr hab. Krzysz­tof Szo­stek (UJ, Kra­ków)

Ana­liza an­ty­ge­nów grup krwi i ba­da­nia che­miczne ko­ści ludz­kich po­cho­dzą­cych z krypty pół­noc­nej w pre­zbi­te­rium Ka­te­dry kwidzyńskiej.


Część 2
prof. dr hab. Ro­man Czaja (UMK, To­ruń)

Źró­dła pi­sane do­ty­czące pro­ble­ma­tyki wiel­kich mi­strzów krzy­żac­kich: Wer­nera von Or­seln, Lu­dolf König von Wat­t­zau i Hen­ryka von Plauen oraz han­del je­dwa­biem w pań­stwie za­kon­nym w XIV w.


Część 3
Bo­gu­mił Wi­śniew­ski

Ba­da­nia ar­che­olo­giczne w Ka­te­drze kwi­dzyń­skiej pod we­zwa­niem św. Jana Ewan­ge­li­sty w la­tach 20062008 r. pod kie­row­nic­twem dra An­to­niego Pawłowskiego.


Część 4
prof. dr hab. To­masz Ważny (UMK, To­ruń)

Ana­liza den­dro­chro­no­lo­giczna drewna z tru­mien od­kry­tych w kryp­cie pół­noc­nej pre­zbi­te­rium ka­te­dry w Kwidzynie.


Część 5
dr To­masz Ko­złow­ski (UMK, To­ruń)

Ludz­kie szczątki kostne wy­do­byte z krypty pół­noc­nej w pre­zbi­te­rium ko­ścioła ka­te­dral­nego w Kwi­dzy­nie w świe­tle ba­dań an­tro­po­lo­gicz­nych i paleopatologicznych.


Część 6
prof. dr hab. Hen­ryk Wi­tas (UM, Łódź)

Ana­liza ma­te­riału ge­ne­tycz­nego izo­lo­wa­nego z ludz­kich szcząt­ków kost­nych wy­do­by­tych z krypty pół­noc­nej w pre­zbi­te­rium Ka­te­dry w Kwidzynie.


Część 7
dr Jan Ru­miń­ski (UMK, To­ruń)

Ana­liza che­miczna barw­ni­ków z je­dwab­nych tka­nin po­cho­dzą­cych z krypty pół­noc­nej w pre­zbi­te­rium kwi­dzyń­skiej Katedry.


Część 8
dr Mał­go­rzata Grupa (UMK, To­ruń)

Ana­liza re­lik­tów szat je­dwab­nych z po­chów­ków od­kry­tych w mu­ro­wa­nej kryp­cie gro­bo­wej oraz ana­liza je­dwab­nych szat bi­sku­pich od­kry­tych w pre­zbi­te­rium kwi­dzyń­skiej Katedry.