Mieczysław Anastaziak
s. Franciszka

ur. 17 IX 1922 w Oto­ro­wie (pow. Szamotuły)

Prze­bieg służby:

 • 2 XI 1946 Młod­szy re­fe­rent PUBP w Sztumie.
 • 15 VI 1947 Re­fe­rent PUBP w Sztumie.
 • 28 II 1948 Do dys­po­zy­cji Szefa PUBP w Sztumie.
 • 11949 Szy­frant, fo­to­graf PUBP w Sztumie.
 • 1 V 1952 Star­szy re­fe­rent w Kie­row­nic­twie PUBP w Sztumie.
 • 1 II 1954 Kie­row­nik Re­fe­ratu Ochrony Stoczni Gdyń­skiej MUBP w Gdyni.
 • 7 VII 1956 Do dys­po­zy­cji Kie­row­nika WUds.BP w Gdańsku.
 • 1 IX 1956 P.o. Kie­row­nika PUds.BP w Kwidzynie.
 • 11957 Za­stępca Ko­men­danta Po­wia­to­wego MO ds. Bez­pie­czeń­stwa w Kwidzynie.
 • 30 IV 1963 Do dys­po­zy­cji I Za­stępcy Ko­men­danta Wo­je­wódz­kiego MO ds. Bez­pie­czeń­stwa w Gdańsku.
 • 1 VI 1963 Ofi­cer ewi­den­cji ope­ra­cyj­nej Wy­działu „C” KWMO w Gdańsku.
 • 11969 St. ofi­cer tech­niki ope­ra­cyj­nej Wy­działu „T” KWMO w Gdańsku.
 • 15 XI 1969 Zwol­niony (ze wzglę­dów zdrowotnych-emerytura).

Awanse:

plu­to­nowy (1947), sier­żant (1948), st. sier­żant (1951), cho­rąży (1952), pod­po­rucz­nik (1954), po­rucz­nik (1957), ka­pi­tan MO (1960).

Od­zna­cze­nia, nagrody:

 • 1958 Srebrny Krzyż Zasługi.
 • 1958 Na­groda 1000 zł za wzo­rową pracę.
 • 1963 Po­chwała za udział w za­bez­pie­cze­niu XXVIII Szer­mier­czych Mi­strzostw Świata w Gdańsku
 • 1959 Krzyż Partyzancki.
 • 1966 Ze­ga­rek m‑ki „Po­liot” z oka­zji 20-le­cia służby w MO.
 • 1967 Od­znaka „20 lat w Służ­bie Narodu”.
 • 1969 Krzyż Ka­wa­ler­ski Or­deru Od­ro­dze­nia Polski. 

Kary:

 • 1953 5‑dniowy areszt do­mowy za brak czujności.

Wy­kształ­ce­nie:

 • 1947 Kurs Szkoły Wo­je­wódz­kiej BP w Gdańsku.
 • 1947 Kurs Szy­fran­tów w Cen­trum Wy­szko­le­nia MBP w Legionowie.
 • 19541956 Kurs Prze­szko­le­nia Ofi­ce­rów BPCW MBP w Legionowie.
 • 19581960 Szko­le­nie Woj­skowe MSW.
 • 1960 LO dla Pra­cu­ją­cych w Sztumie.
 • 19601961 Szko­le­nie za­wo­dowo-po­li­tyczne KWMO w Gdańsku.

Frag­menty dokumentów:

[…] chcę brać udział w od­bu­do­wie Pol­ski De­mo­kra­tycz­nej i będę su­mien­nie wy­ko­ny­wał rozkazów [!]”.
Po­da­nie M. Ana­sta­ziaka do WUBP w Gdań­sku, 1946 r.

W/​w orien­tuje się, po­li­tycz­nie do de­mo­kra­cji lu­do­wej i jej rzą­dów jest do­brze usto­sun­ko­wany, na­cjo­na­li­stycz­nych na­le­cia­ło­ści niema [!] […]. […] uczciwy i nie lubi kła­mać.
Cha­rak­te­ry­styka, 1946 r.

[…] jest po­li­tycz­nie pewny i kla­sowo nie jest obcy. […] Pod­kre­ślić na­leży, że w ży­ciu pry­wat­nym nie na­wią­zuje roz­le­głych zna­jo­mo­ści i nie pije al­ko­holu.
Cha­rak­te­ry­styka, 1949 r.

Po przy­by­ciu do Cen­trum [Wy­szko­le­nia MBP w Le­gio­no­wie] nie po­tra­fił so­bie po­zy­skać za­ufa­nia w ko­lek­ty­wie, który wi­dział w nim czło­wieka za­ro­zu­mia­łego i mało ko­le­żeń­skiego […]. […] Nie po­trafi jesz­cze być szcze­rym i otwar­tym wo­bec ko­le­gów z plu­tonu. Jest jesz­cze tro­chę zgryź­liwy. […] Do na­uki w szkole przy­wią­zuje dużą wagę i uczy się do­brze. […] W od­po­wie­dzi stara się ana­li­zo­wać ma­te­riał, lecz czę­sto wy­stę­puje u niego brak do­koń­cze­nia my­śli, którą po­dej­muje. Z przed­miotu ope­ra­cyj­nego na­uka idzie mu znacz­nie go­rzej, cho­ciaż i tu jest jed­nym z lep­szych słu­cha­czy. […] Na­po­tyka szcze­gól­nie na duże trud­no­ści pod­czas prac pi­sem­nych. […] Pod wzglę­dem ję­zy­ko­wym prace te są słabe. Robi dużo błę­dów or­to­gra­ficz­nych jak i sty­li­stycz­nych, a w bu­do­wie zdań trudno nie­kiedy do­pa­trzeć się lo­gicz­nego wią­za­nia po­szcze­gól­nych my­śli. […] Per­spek­tywy roz­woju w na­szym apa­ra­cie po­siada. […] Na­leży jed­nak dużo pra­co­wać nad nim i po­móc mu w prze­zwy­cię­ża­niu bra­ków i złych na­wy­ków. Kry­tyka par­tyjna po­zwo­liła mu już w du­żej mie­rze wy­zbyć się ujem­nych cech cha­rak­teru, co przy jego szcze­rych chę­ciach można bę­dzie prze­pro­wa­dzić do końca przez oto­cze­nie go opieką ze strony grupy par­tyj­nej i ka­dry wy­kła­dow­czej.
Cha­rak­te­ry­styka słu­cha­cza CW MBP w Le­gio­no­wie, 1955 r.

W ży­ciu spo­łeczno-po­li­tycz­nym poza pracą udziału nie bie­rze więk­szego, na­to­miast na ze­bra­niach za­biera głos w dys­ku­sji w spo­sób rze­czowy. Świa­to­po­gląd ma­te­ria­li­styczny wy­ra­ża­jący się w co­dzien­nym ży­ciu. Strona mo­ralna nie bu­dzi za­strze­żeń.
Opi­nia służ­bowa, 1965 r.

Służba […] w pierw­szym okre­sie od­by­wała się w róż­nych nie­sprzy­ja­ją­cych wa­run­kach at­mos­fe­rycz­nych bez ogra­ni­czeń go­dzin pracy. Cha­rak­ter tej służby nie sprzy­jał ra­cjo­nal­nemu spo­ży­wa­niu po­sił­ków. Ak­tu­al­nie pra­cuje w po­miesz­cze­niach biu­ro­wych, jed­nak praca od­bywa się na zmiany, naj­czę­ściej ze słu­chaw­kami na uszach.
Wy­ciąg z prze­biegu służby, 1969 r.