Mecenasi

Wirtualne Muzeum Kwidzyna wsparli:

 • Bed­nar­czyk Roman
 • Dzi­kow­ski Mieczysław
 • Gajda An­drzej
 • ro­dzina Kocznur
 • Kru­kow­ski Zygmunt
 • Mi­cha­lik Jarosław
 • Łom­nicki Michał
 • Łu­biń­ski Aleksander
 • Za­lew­ski Adam
 • Zie­liń­ski Edward
 • Ar­chi­wum Pań­stwowe w El­blągu z sie­dzibą w Mal­borku www​.mal​bork​.ap​.gov​.pl
 • Gmina Miej­ska Kwidzyn
 • In­sty­tut Pa­mięci Na­ro­do­wej o/​Gdańsk gdansk​.ipn​.gov​.pl
Zachęcamy do współtworzenia witryny!

Roz­wój i dzia­łal­ność mu­zeum w szcze­gól­no­ści za­leży od po­mocy i wspar­cia róż­nego ro­dzaju firm i or­ga­ni­za­cji, ale przede wszyst­kim od ofia­ro­daw­ców, któ­rzy ze­chcieli lub do­piero za­mie­rzają po­dzie­lić się z nami i ze świa­tem swo­imi pamiątkami.

Każdy z nas ma w swoim domu ja­kieś pa­miątki zwią­zane z Kwi­dzy­nem, które nie mu­szą być prze­cież eks­po­na­tami sprzed wojny. Pa­mię­tajmy, że to, co było 5 lub 10 lat temu to także już hi­sto­ria. W związku z tym za­chę­camy do pu­bli­ko­wa­nia zdjęć, fo­to­gra­fii róż­nych przed­mio­tów oraz in­nych tego typu ma­te­ria­łów, które można nad­sy­łać pocztą elek­tro­niczną na ad­res muzeum@​kwidzyn.​pl w do­wol­nym, po­pu­lar­nym for­ma­cie. W miarę moż­li­wo­ści pro­simy o skany w roz­dziel­czo­ści 150 dpi lub wyżej.

Na­de­sła­nie ma­te­ria­łów ozna­cza rów­no­cze­śnie wy­ra­że­nie zgody na ich pu­bli­ka­cję w Wir­tu­al­nym Mu­zeum Kwi­dzyna. Ofia­ro­dawcy gwa­ran­tują au­ten­tycz­ność i rze­tel­ność na­de­sła­nych ma­te­ria­łów. Ma­te­riały nie mogą na­ru­szać dóbr osób trze­cich. Za­strze­gamy so­bie także prawo wy­boru zdjęć. Wszyst­kie zgro­ma­dzone fo­to­gra­fie są pre­zen­to­wane w ce­lach in­for­ma­cyj­nych, wy­ja­śnie­nia, ana­lizy kry­tycz­nej i na­ucza­nia.

Na li­ście me­ce­na­sów mu­zeum pu­bli­ku­jemy tylko imiona i na­zwi­ska osób, które wy­ra­ziły zgodę na pu­bli­ka­cję swo­ich da­nych (można za­cho­wać także ano­ni­mo­wość). Je­żeli ofia­ro­dawca po­siada wła­sną stronę in­ter­ne­tową, jej ad­res może być także (na ży­cze­nie) umiesz­czony w spi­sie. Źró­dło, a więc na­zwi­sko lub na­zwa firmy/​instytucji będą umiesz­czone na stro­nie przed­sta­wia­ją­cej fo­to­gra­fię i na stro­nie me­ce­na­sów mu­zeum (w ko­lej­no­ści al­fa­be­tycz­nej). Na li­ście nie umiesz­czamy pseu­do­ni­mów, nic­ków, itp. Nie ujaw­niamy rów­nież ni­komu da­nych ofia­ro­daw­ców anonimowych.