Mapa sieci dróg Rejencji Kwidzyńskiej, 1827 rok

Mapa sieci dróg Re­jen­cji Kwi­dzyń­skiej, 1827 rok
Haupt­stra­ßen Karte von dem Ma­rien­wer­der Re­gie­rungs DepartementMapa przed­sta­wia stan waż­niej­szych dróg ko­mu­ni­ka­cyj­nych na ca­łym te­re­nie Re­jen­cji Kwi­dzyń­skiej. Re­jen­cja kwi­dzyń­ska for­mal­nie po­wo­łana zo­stała do ży­cia w 1815 roku. Re­jen­cję two­rzyły od­tąd na­stę­pu­jące po­wiaty: gru­dziądzki (Grau­denz), cheł­miń­ski (Culm), to­ruń­ski (Thorn), brod­nicki (Stras­burg), su­ski (Ro­sen­berg), lu­baw­ski (Löbau), kwi­dzyń­ski (Ma­rien­wer­der), sztum­ski (Stuhm), świecki (Schwetz), choj­nicki (Ko­nitz), człu­chow­ski (Schlo­chau), wa­łecki (Deutsch Krone) i zło­tow­ski (Fla­tow). Po­wierzch­nia ob­szaru za­rzą­dza­nego przez wła­dze w Kwi­dzy­nie – pią­tego co do wiel­ko­ści te­ry­to­rial­nej w mo­nar­chii Ho­hen­zol­ler­nów – wy­no­siła łącz­nie ok. 17 595 km? (318 mil kwa­dra­to­wych). Mak­sy­malna roz­pię­tość re­jen­cji kwi­dzyń­skiej z pół­nocy na po­łu­dnie wy­no­siła ok. 14 mil pru­skich, a z za­chodu na wschód 41 mil pru­skich. Ory­gi­nał planu znaj­duje się w Taj­nym Pań­stwo­wym Ar­chi­wum w Berlinie.