Kwidzyn na świecie

Wtym miej­scu pre­zen­tu­jemy zdję­cia z róż­nych miejsc, roz­pro­szo­nych w na­szym kraju i poza gra­ni­cami, w któ­rych po­ja­wiają się różne ak­centy, zwią­zane z na­szą miej­sco­wo­ścią. Cza­sem jest to tylko wid­nie­jący gdzieś w za­ci­szu herb, cza­sem ulica z na­zwą na­szego mia­sta, cza­sem inny wy­mowny sym­bol. Oka­zuje się, że ta­kich miejsc jest wiele. W więk­szo­ści są to na­zwy ulic, w Niem­czech zaś, więk­szość sym­boli na­wią­zuje do tej daw­niej­szej hi­sto­rii mia­sta, czego do­wo­dem jest choćby uży­wa­nie star­szej na­zwy Kwi­dzyna − Marienwerder.
A może ktoś z Pań­stwa zna ta­kie miej­sce, gdzie znaj­duje się ja­kiś ak­cent na­szej Ma­łej Ojczyzny?