Książki

Kwidzyn. W niewoli brata mego…
Stan wojenny.

Bo­gu­sław K. Go­łąb i Wła­dy­sław Kałudziński

Książka jest próbą opisu za­równo dra­ma­tycz­nych wy­da­rzeń w ośrodku dla in­ter­no­wa­nych w Kwi­dzy­nie, jak i pro­cesu w Elblągu.

Westpreussen Jahrbuch

Nie­miecki rocz­nik wy­da­wany od roku 1956. Za­wiera ar­ty­kuły zwią­zane z hi­sto­rią Kwidzyna.