Kolekcja Jana Bodurki

2006 roku Kwi­dzyń­skie To­wa­rzy­stwo Kul­tu­ralne otrzy­mało w for­mie da­ro­wi­zny ko­lek­cję ne­ga­ty­wów Jana Bo­durki. Ofia­ro­dawcą były żona i córka au­tora zdjęć. Na ko­lek­cje skła­dały się wy­wo­łane kli­sze za­mknięte w me­ta­lo­wej puszce, zwi­nięte w wielki ru­lon – w su­mie kil­ka­dzie­siąt wy­wo­ła­nych fil­mów. Po pod­li­cze­niu oka­zało się, że jest tych fil­mów 88, które łącz­nie mogą za­wie­rać około 2000 zdjęć. Na 22 ne­ga­ty­wach udo­ku­men­to­wany jest Kwi­dzyn, po­zo­stałe filmy wy­ko­nane były w róż­nych za­kąt­kach Pol­ski. Część do­ty­czy miej­sco­wo­ści pod­kwi­dzyń­skich jak Ja­nowo, Biały Dwór, Roz­pę­dziny, Mi­ło­sna, Nowa Wio­ska, inne miejsc bar­dziej od­le­głych – Gniew, Gdańsk, Gdy­nia, To­ruń, Grun­wald, Mal­bork, Kielce, Ku­dowa Zdrój, Ni­dzica, Czorsz­tyn, Dębno, Ka­zi­mierz Dolny, War­szawa, Kra­ków, Poznań.
2014 roku pod­jęte zo­stały dzia­ła­nia ma­jące na celu opra­co­wa­nie i zdi­gi­ta­li­zo­wa­nie zdjęć z ko­lek­cji w ra­mach pro­jektu Ar­chi­wi­styka spo­łeczna.

KTK_JB_01_41_14
KTK_JB_01_34_03
KTK_JB_01_43_13