Kałudziński W.

Bo­gu­sław K. Go­łąb i Wła­dy­sław Ka­łu­dziń­ski, Kwi­dzyn. W nie­woli brata mego… Stan wo­jenny, Olsz­tyn 2005 

Książka B.K. Go­łąba i W. Ka­łu­dziń­skiego jest próbą opisu za­równo dra­ma­tycz­nych wy­da­rzeń w ośrodku dla in­ter­no­wa­nych w Kwi­dzy­nie, jak i pro­cesu w El­blągu. Za­wiera przy tym sporo cen­nych ma­te­ria­łów źró­dło­wych, ilu­stru­ją­cych wy­da­rze­nia i uzu­peł­nia­ją­cych ich opis. Jest w tym duża za­sługa Ka­łu­dziń­skiego, który nie szczę­dził sta­rań, aby w książce zna­la­zło się jak naj­wię­cej wspo­mnień, do­ku­men­tów, fo­to­gra­fii oraz przy­kła­dów twór­czo­ści in­ter­no­wa­nych, ta­kich jak znaczki, li­sty, ko­perty, ry­sunki, wier­sze, mi­nia­tury li­te­rac­kie. Książka za­wiera także wy­kazy osób in­ter­no­wa­nych oraz funk­cjo­na­riu­szy uczest­ni­czą­cych w pa­cy­fi­ka­cji ośrodka. 

Książka do­stępna na wi­try­nie dzięki Wła­dy­sła­wowi Ka­łu­dziń­skiemu, pre­ze­sowi Sto­wa­rzy­sze­nia Re­pre­sjo­no­wa­nych w Sta­nie Wo­jen­nym Re­gionu War­miń­sko-Ma­zur­skiego PRO-PATRIA.

Ka­lu­dzin­ski