Janina Tollik

Ar­ty­kuł Ja­dwigi Dą­brow­skiej o Ja­ni­nie Tol­lik, który uka­zał się w Biu­le­ty­nie in­for­ma­cyj­nym „Pro Me­mo­ria” nr 19, czer­wiec 2003 r.
Po­bierz plik w for­ma­cie pdf

Biu­le­tyn in­for­ma­cyjny PRO ME­MO­RIA wy­da­wany jest przez Pań­stwowe Mu­zeum Au­schwitz-Bir­ke­nau i Fun­da­cję Pa­mięci Ofiar Obozu Za­głady Au­schwitz-Bir­ke­nau w Oświę­ci­miu od 1994 roku (nr 1, wrze­sień 1994 r.). Uka­zuje się dwa razy w roku w ję­zyku pol­skim i an­giel­skim. Pi­smo spe­cja­li­styczne, za­miesz­cza ar­ty­kuły z róż­nych dzie­dzin ba­daw­czych, po­dej­mu­jące pro­ble­ma­tykę zwią­zaną z hi­sto­rią obozu oraz dzia­łal­no­ścią Mu­zeum i Miej­sca Pa­mięci obozu Auschwitz-Birkenau. 

Ar­ty­kuł umiesz­czony dzięki uprzej­mo­ści au­torki oraz wy­dawcy biu­le­tynu Pań­stwo­wego Mu­zeum Auschwitz-Birkenau.