Jan Górecki
s. Władysława

ur. 16 V 1922 w Jac­ko­wie (pow. Pułtusk)

Prze­bieg ka­riery za­wo­do­wej:

15 XI 1944 War­tow­nik, re­fe­rent MUBP w War­sza­wie (Praga).
16 XII 1944 Słu­chacz Cen­tral­nej Szkoły BP.
4 IV 1945 Funk­cjo­na­riusz Grupy Ope­ra­cyj­nej MBP w Gdańsku.
24 IX 1945 Szef PUBP w Kwidzynie.
9 XI 1945 Star­szy re­fe­rent, jed­no­cze­śnie p.o. Szefa PUBP w Kwidzynie.
1 II 1948 Szef MUBP w Gdyni.
1 V 1949 In­spek­tor przy Kie­row­nic­twie WUBP w Gdańsku.
20 III 1950 Za­stępca Szefa WUBP w Poznaniu.
05 IV 1952 P.o. Szefa WUBP w Poznaniu.
15 VI 1952 Za­stępca Szefa, jed­no­cze­śnie p.o. Szefa WUBP w Poznaniu.
121953 Wi­ce­dy­rek­tor De­par­ta­mentu IX MBP.
15 VI 1954 Wi­ce­dy­rek­tor De­par­ta­mentu IV MBP.
1 I 1955 Dy­rek­tor De­par­ta­mentu IV MBP.
1 IV 1956 Dy­rek­tor De­par­ta­mentu IV Kds.BP.
28 XI 1956 Dy­rek­tor Biura Ochrony Rządu MSW.
12 VII 1957 Prze­nie­siony do MON (WSW) z za­cho­wa­niem do­tych­cza­so­wego sta­no­wi­ska (Dy­rek­tor BOR).
19571972 De­le­ga­cje służ­bowe do: ZSRS, NRD, Buł­ga­rii, Ru­mu­nii, Wę­gier, CSRS, Ju­go­sła­wii, Mon­go­lii, In­do­ne­zji, Al­gie­rii, Etio­pii, Iraku, Sy­rii, Pa­ki­stanu, USA, Fin­lan­dii, Fran­cji, Austrii.
22 XII 1972 Przy­jęty do MO z za­cho­wa­niem do­tych­cza­so­wego sta­no­wi­ska (Dy­rek­tor BOR).
1 IV 1981 Do dys­po­zy­cji De­par­ta­mentu Kadr MSW.
15 IV 1983 Zwol­niony (eme­ry­tura).


Awanse: pod­po­rucz­nik BP (1945), po­rucz­nik BP (1946), ka­pi­tan BP (1948), ma­jor BP (1950), pod­puł­kow­nik BP (1952), puł­kow­nik BP (1956), puł­kow­nik WP (1957), puł­kow­nik MO (1972), ge­ne­rał bry­gady (1973).

Wy­kształ­ce­nie:
1960 LO dla Pra­cu­ją­cych w Warszawie.
1980 Stu­dium Psy­cho­lo­giczno-So­cjo­lo­giczne Pro­ble­mów Kie­row­nic­twa w ra­mach Rocz­nych Stu­diów Nauk Spo­łecz­nych przy War­szaw­skim Ośrodku Kształ­ce­nia Ideologicznego. 

Od­zna­cze­nia:
1945 Brą­zowy Me­dal „Za­słu­żo­nym na Polu Chwały”.
1945 Me­dal Zwy­cię­stwa i Wolności.
1947 Srebrny Krzyż Zasługi.
1954 Me­dal 10-le­cia Pol­ski Ludowej.
1954 Krzyż Ka­wa­ler­ski Or­deru Od­ro­dze­nia Polski.
1955 Od­znaka „X lat w Służ­bie Narodu”.
1959 Or­der „Sztan­daru Pracy” II kl.
1964 Od­znaka „XX lat w Służ­bie Narodu”.
1966 Ko­man­do­ria Or­deru Ho­may­oun (Iran).
1967 Or­der „9 wrze­śnia 1944” I st. z mie­czami (Buł­ga­ria).
1967 Brą­zowy Me­dal „Za za­sługi dla obron­no­ści kraju”.
1968 Or­der „Sztan­daru Pracy” I kl.
1968 Srebrny Me­dal „Siły Zbrojne w służ­bie Ojczyzny”.
1969 Srebrny Me­dal „Za za­sługi dla obron­no­ści kraju”.
1970 Złoty Me­dal „Siły Zbrojne w służ­bie Ojczyzny”.
1972 Or­der Czer­wo­nej Gwiazdy (ZSRS).
1972 Brą­zowa Od­znaka „Za za­sługi w ochro­nie po­rządku publicznego”.
1972 Ko­man­do­ria Or­deru Za­sługi (Fran­cja).
1973 Or­der Ar­mii Lu­do­wej ze Złotą Gwiazdą (Ju­go­sła­wia).
1974 Ko­man­do­ria I Klasy Or­deru Lwa Finlandii.
1974 Me­dal 30-le­cia Pol­ski Ludowej.
1974 Srebrna Od­znaka „Za za­sługi w ochro­nie po­rządku publicznego”.
1974 Złota Od­znaka „W Służ­bie Narodu”.
1975 Krzyż Ko­man­dor­ski Or­deru Od­ro­dze­nia Polski.
1976 Ko­man­do­ria Or­deru Księ­cia Hen­ryka (Por­tu­ga­lia).
1977 Ko­man­do­ria Or­deru Le­opolda (Bel­gia).
1977 Złota Od­znaka Ho­no­rowa „Za za­sługi dla Warszawy”.
1977 Złota Od­znaka „Za za­sługi w ochro­nie po­rządku publicznego”.
1978 Złoty Me­dal „Za za­sługi dla obron­no­ści kraju”.
1978 Me­dal Ko­mi­sji Edu­ka­cji Narodowej.
1979 Or­der „Sztan­daru Pracy” I kl. (po­now­nie).
1979 Or­der Orła Az­tec­kiego (Mek­syk).

Frag­menty do­ku­men­tów:

„Po­li­tycz­nie słabo roz­wi­nięty. Bar­dzo pra­co­wity o in­te­li­gen­cji śred­niej, dość zdolny i za­po­wiada się na do­brego pracownika […]”.
Cha­rak­te­ry­styka 1945 r. 

„[…] dość in­te­li­gentny, zdolny, sprytny, po­li­tycz­nie cał­ko­wi­cie od­dany spra­wie de­mo­kra­cji, silna świa­do­mość kla­sowa, nie­zły organizator”.
Cha­rak­te­ry­styka 1945 r. 

„Kpt. Gó­recki jest tro­chę za po­wolny, ale w swo­jej oce­nie fak­tów i lu­dzi roz­ważny i trafny”.
Wnio­sek per­so­nalny 1950 r.