Jan Bodurka

– uro­dzony 15 maja 1923 r. w Raj­bro­cie pow. Bochnia
19301937 Pu­bliczna Szkoła Po­wszechna w Rajbrocie
1950 r. kurs han­dlowy księ­go­wo­ści i biurowości
– szkoła śred­nia 19501952 Stu­dium Przy­go­to­waw­cze do Szkół Wyż­szych w Krakowie,
– stu­dia 19521956 Po­li­tech­nika Kra­kow­ska Wy­dział Bu­dow­nic­twa Lą­do­wego spe­cja­li­za­cja w za­kre­sie or­ga­ni­za­cja i me­cha­ni­za­cja budownictwa

Praca:
1.10.1956 r.– 31.03.1957 r. Miej­ska Rada Na­ro­dowa w Kra­ko­wie na sta­no­wi­sku in­spek­tor techniczny
1.04.1957 r. – 30.09.1958 r. Przed­się­bior­stwo Bu­dow­nic­twa Te­re­no­wego w Kwi­dzy­nie na sta­no­wi­sku kie­row­nika budowy
1.10.1958 r. – 31.05.1975 r. Pre­zy­dium Po­wia­to­wej Rady Na­ro­do­wej w Kwi­dzy­nie na sta­no­wi­sku ar­chi­tekt po­wia­towy, jed­no­cze­śnie kie­row­nik wy­działu bu­dow­nic­twa, urba­ni­styki i architektury
1.06.1975 r. – 30.04.1979 r. Kwi­dzyń­skie Przed­się­bior­stwo Go­spo­darki Rol­nej sta­no­wi­sko za­stępca dy­rek­tora do spraw inwestycji
1.05.1979 r. – 31.12.1983 r. Spół­dziel­nia Miesz­ka­niowa w Kwi­dzy­nie na sta­no­wi­sku za­stępca pre­zesa do spraw technicznych,
– od 1.01.1984 r. emerytura
10.01.1984 r.– 31.03.1988 r. Wo­je­wódzki Zwią­zek Spół­dzielni Miesz­ka­nio­wych w El­blągu na sta­no­wi­sku star­szy in­spek­tor ro­bót bu­dow­la­nych i instalacyjno-sanitarnych
1.04.1988 r. – 31.03.1991 r. Mię­dzy­wo­je­wódz­kie Przed­się­bior­stwo Usług In­we­sty­cyj­nych i Pro­jek­to­wych „GEL” Sp. z o.o w So­po­cie Od­dział w El­blągu na sta­no­wi­sku star­szy in­spek­tor nad­zoru do spraw bu­dow­la­nych i in­sta­la­cyjno-sa­ni­tar­nych na te­re­nie mia­sta Kwidzyna
15.03.1963 r. – 30.09.1980 r. – ½ etatu w Te­re­no­wej Sta­cji Sa­ni­tarno-Epi­de­mio­lo­gicz­nej w Kwi­dzy­nie na sta­no­wi­sku in­ży­nier nad­zoru za­po­bie­gaw­czego i inwestycyjnego

– zmarł 30.03.2005 r. w Sztumie

Służba woj­skowa:
– od 22.04.1945 r. – 11.10.1947 r. służba wojskowa
– od 31.12.1958 r. awans do stop­nia porucznika
– od 12.10.1973 r. awans do stop­nia porucznika 

Ma­te­riał opra­co­wany przez Ju­stynę Liguz.