Jan Andrzejewski
s. Norberta

ur. 24 VII 1922 w Droz­do­wie (woj. warszawskie) 

Prze­bieg ka­riery zawodowej:

 • 1 V 1945 Re­fe­rent PUBP w Tczewie.
 • 11947 Re­fe­rent Re­fe­ratu III PUBP w Tczewie.
 • 1 XII 1949 Star­szy re­fe­rent Sek­cji 3 MUBP w Gdyni.
 • 1 VIII 1950 Kie­row­nik Sek­cji 3 MUBP w Gdyni.
 • 1 V 1951 Kie­row­nik Sek­cji 1 MUBP w Gdyni.
 • 1 IX 1952 Star­szy re­fe­rent Sek­cji 1 Wy­działu VII De­par­ta­mentu I MBP w Warszawie.
 • 1953 Star­szy re­fe­rent, p.o. kie­row­nika Sek­cji 3 Wy­działu VI MBP w Warszawie.
 • 15 V 1954 Za­stępca, jed­no­cze­śnie p.o. Szefa PUBP w Tczewie.
 • 1 IV 1955 Kie­row­nik PUds.BP w Tczewie.
 • 15 XI 1956 Zwol­niony dys­cy­pli­nar­nie (za przy­własz­cze­nie środ­ków finansowych).
 • 1 III 1957 Przy­jęty po­now­nie, star­szy ofi­cer ope­ra­cyjny Wy­działu III KWMO w Gdańsku.
 • 15 IV 1957 Kie­row­nik Sek­cji 2 Wy­działu III KWMO w Gdańsku.
 • 1 VIII 1957 Star­szy ofi­cer ope­ra­cyjny Sek­cji 2 Wy­działu III KWMO w Gdańsku.
 • 1 III 1959 Kie­row­nik Grupy Sek­cji 2 Wy­działu III KWMO w Gdańsku.
 • 1 V 1963 Za­stępca Ko­men­danta Po­wia­to­wego MO ds. bez­pie­czeń­stwa w Kwidzynie.
 • 1 IV 1967 I Za­stępca Ko­men­danta Po­wia­to­wego MO ds. SB w Kwidzynie.
 • 41967 Za­wie­szony w czyn­no­ściach służbowych.
 • 20 XII 1967 Uchy­lono za­wie­sze­nie, prze­no­sząc jed­no­cze­śnie na sta­no­wi­sko in­spek­tora ope­ra­cyj­nego Re­fe­ratu ds. Służby Bez­pie­czeń­stwa KPMO w Wejherowie.
 • 151971 Zwol­niony (eme­ry­tura).

Awanse: ka­pral (1946), plu­to­nowy (1949), sier­żant (1949), cho­rąży (1950), pod­po­rucz­nik (1952), po­rucz­nik (1952), po­rucz­nik (1956), ka­pi­tan MO (1957), ma­jor MO (1963).

Wy­kształ­ce­nie:

 • 19471948 Szkoła Spe­cjalna przy WUBP w Gdańsku. 
 • 19511952 Szkoła Kie­row­nic­twa w Cen­trum Wy­szko­le­nia MBP w Legionowie.
 • 1959 Tech­ni­kum Eko­no­miczne CRS w Tcze­wie (tech­nik w za­kre­sie spe­cjal­no­ści fi­nan­sów przed­się­biorstw handlowych).

Na­grody, odznaczenia:

 • 1953 Srebrny Krzyż Zasługi.
 • 1955 Me­dal „10 lat Pol­ski Ludowej”.
 • 1955 Od­znaka „10 lat w Służ­bie Narodu”.
 • 1958600 zł za do­brą or­ga­ni­za­cję pracy i su­mienne wy­ko­ny­wa­nie obowiązków”.
 • 19631200 zł za li­kwi­da­cję sa­bo­tażu w PGR Krzykosy”.
 • 1966 Od­znaka „20 lat w Służ­bie Narodu”.

Kary:

 • 1947 3 dni aresztu domowego.
 • 1958 „Su­rowa na­gana z ostrze­że­niem z jed­no­cze­snym po­kry­ciem kosz­tów stłuczki szyby w cza­sie zaj­ścia za wy­wo­ła­nie awan­tury z funk­cjo­na­riu­szami PKPMO w sta­nie nietrzeźwym”.
 • 1960 „Na­gana za nie­wła­ściwe za­cho­wa­nie się w sta­nie nietrzeźwym”.
 • 1964 „Su­rowa na­gana za kłam­stwo i nie­szcze­rość wo­bec przełożonego”.
 • 1967 „Uka­rany wy­zna­cze­niem na niż­sze sta­no­wi­sko służ­bowe za nie­wy­wią­zy­wa­nie się 
 • z obo­wiąz­ków służ­bo­wych i skom­pro­mi­to­wa­nie wśród podwładnych”

Frag­menty do­ku­men­tów:

[…] po­li­tycz­nie bez­względ­nie pewny.
Cha­rak­te­ry­styka służ­bowa, 1949 r.

Oso­bi­ste kwa­li­fi­ka­cje por. An­drze­jew­skiego są słabe. […] Wo­bec czę­sto nie­skom­pli­ko­wa­nych pro­ble­mów staje bez­radny nie­wie­dzą i nie my­śląc jak ich roz­wią­zać. Na sta­no­wi­sko kie­row­ni­cze w apa­ra­cie cen­tral­nym nie na­daje się. […] W pracy ope­ra­cyj­nej może być wy­ko­rzy­sta­nym jed­nakże wy­łącz­nie na mniej­szym wo­je­wódz­twie względ­nie na po­wie­cie.
Wnio­sek per­so­nalny, 1954 r.

Ma pewne braki je­śli cho­dzi o wy­mowę i bu­do­wa­nie zdań. Do kry­tyki i sa­mo­kry­tyki od­nosi się po­waż­nie i ze zro­zu­mie­niem jej zna­cze­nia. […] W szko­le­niu par­tyj­nym bie­rze udział — czyta książki tak li­te­ra­tury pięk­nej jak i mark­si­stow­sko-le­ni­now­skiej. Mo­ral­nie pro­wa­dzi się do­brze.
Opi­nia Se­kre­ta­rza KP PZPR w Tcze­wie, 1955 r.

Po­stę­po­wa­nie kpt. An­drze­jew­skiego było wy­soce szko­dliwe gdyż wpły­wało de­mo­ra­li­zu­jąco na agen­turę i pod­ry­wało wo­bec tejże au­to­ry­tet pra­cow­ni­kom b.p. [bez­pieki], jak rów­nież wpły­wało de­mo­ra­li­zu­jąco na pod­wład­nych mu pra­cow­ni­ków.
Wnio­sek Kie­row­nika WUds. BP w Gdań­sku do Kie­row­nika Kds. BP.

Ko­mi­tet Po­wia­towy PZPR w Tcze­wie zwraca się z prośbą o prze­ana­li­zo­wa­nie sprawy tow. An­drze­jew­skiego Jana […] i po­nowne przy­ję­cie go do pracy w K.W.M.O w Gdań­sku. […] Po przy­by­ciu na te­ren Tczewa jako Kie­row­nik Urzędu [BP] pod­niósł po­ziom pracy te­goż apa­ratu z czego Ko­mi­tet Par­tii był za­do­wo­lony”.
Pi­smo KP PZPR w Tcze­wie do KW MO w Gdań­sku, 1957 r.