Heliodor Chmielewski

He­lio­dor Chmie­lew­ski uro­dził się 11.06.1911 roku w War­sza­wie. Tam ukoń­czył szkołę po­wszechną i śred­nią. W 1938 roku z ty­tu­łem in­ży­niera ukoń­czył Po­li­tech­nikę War­szaw­ską. Prace za­wo­dową roz­po­czął w prze­my­śle na Ślą­sku. W pierw­szym roku oku­pa­cji wraca ze Ślą­ska do War­szawy i w la­tach 19401944 zaj­muje się pracą dy­dak­tyczno-na­ukową w szkol­nic­twie za­wo­do­wym. W końcu marca 1945 roku de­cy­zją Mi­ni­ster­stwa Prze­my­słu i Han­dlu od­de­le­go­wany zo­staje do Kwi­dzyna. W Kwi­dzy­nie, od stycz­nia 1945 roku do marca 1945 roku wła­dzę spra­wuje ro­syj­ska ko­men­dan­tura wo­jenna. He­lio­dor Chmie­lew­ski jest jed­nym z pierw­szych urzęd­ni­ków, który otrzy­muje no­mi­na­cję urzęd­ni­czą z rąk de­le­ga­tów wo­je­wódz­twa ma­zur­skiego. Otrzy­muje sta­no­wi­sko bur­mi­strza mia­sta Kwi­dzyna. Obo­wiązki obej­muje z dniem 23 kwiet­nia 1945 roku, z rąk Mie­czy­sława Borzeszkowskiego.
Po­cząt­kowo bur­mistrz re­zy­do­wał przy ul. Bra­ter­stwa Na­ro­dów nr 27, a w lipcu 1945 roku cały Za­rząd Miej­ski prze­pro­wa­dził się na Plac Zwy­cię­stwa nr 2 (obec­nie Pl. Ple­bi­scy­towy). Za sprawą dzia­łal­no­ści Za­rządu Miej­skiego, pod przy­wódz­twem H. Chmie­lew­skiego, w Kwi­dzy­nie uru­cho­miono sze­reg szkół pod­sta­wo­wych i śred­nich. Dzięki za­an­ga­żo­wa­niu bur­mi­strza, w końcu maja 1945 roku, otwarto Szpi­tal Miej­ski w Kwidzynie.
Obo­wiązki bur­mi­strza Kwi­dzyna H. Chmie­lew­ski peł­nił przez pra­wie dwa lata. W 1947 roku wró­cił do War­szawy i ob­jął funk­cję za­stępcy re­dak­tora na­czel­nego w In­sty­tu­cie Wy­daw­ni­czym SIMP. Był jed­nym z za­ło­ży­cieli Pań­stwo­wych Wy­daw­nictw Na­uko­wych, po­tem Wy­daw­nictw Na­ukowo Tech­nicz­nych, gdzie pra­co­wał nie­prze­rwa­nie do 1976 roku, peł­niąc obo­wiązki re­dak­tora na­czel­nego i za­stępcy dy­rek­tora do spraw na­ukowo wy­daw­ni­czych. Był ini­cja­to­rem wy­da­nia wielu ksią­żek i po­rad­ni­ków tech­nicz­nych. Uko­ro­no­wa­niem jego dzia­łal­no­ści w tej dzie­dzi­nie była wie­lo­to­mowa En­cy­klo­pe­dia Tech­niki, któ­rej był ini­cja­to­rem i re­dak­to­rem na­czel­nym. Nie­za­leż­nie od pracy za­wo­do­wej w WNT był w la­tach 19471977 re­dak­to­rem na­czel­nym cza­so­pi­sma na­ukowo-tech­nicz­nego, mie­sięcz­nika „Me­cha­nika”. Jako rze­czo­znawca ję­zy­kowy przy­czy­nił się do upo­rząd­ko­wa­nia pol­skiej ter­mi­no­lo­gii tech­nicz­nej i spre­cy­zo­wa­nia de­fi­ni­cji po­jęć tech­nicz­nych. Prze­żyw­szy pra­wie 70 lat zmarł 02.03.1981 roku w Warszawie.