Hejnał Kwidzyna

Prace nad hej­na­łem Kwi­dzyna roz­po­częły się w 1999 roku. Zo­stał wtedy ogło­szony kon­kurs na nową kom­po­zy­cję dla mia­sta. W wy­niku kon­kursu zo­stał wy­brany pro­jekt, który po­wstał na ba­zie „Pie­śni Kwi­dzy­nia­ków” — hymnu Pol­skiego Gim­na­zjum w Kwi­dzy­nie. Au­to­rem słów „Pie­śni Kwi­dzy­nia­ków” był dy­rek­tor Pol­skiego Gim­na­zjum Wła­dy­sław Gę­bik, mu­zykę skom­po­no­wał Leon Kauczor.
„Pieśń Kwi­dzy­nia­ków” jako hej­nał Kwi­dzyna zo­stała przy­jęta przez Radę Miej­ską Kwi­dzyna, uchwałą z kwiet­nia 2000 roku.
Za­miesz­czony plik jest wer­sją hej­nału, od­gry­waną na wszyst­kich waż­nych uro­czy­sto­ściach mia­sta. Hej­nał za­grali: Eu­ge­niusz Ki­ziń­ski i Woj­ciech Wiśniewski.