Halina Sampławska

Wie­lo­let­nim pra­cow­ni­kiem mu­zeum w Kwi­dzy­nie po­pu­la­ry­zu­ją­cym wie­dzę o re­gio­nie, a szcze­gól­nie o et­no­gra­fii była mgr Ha­lina Sam­pław­ska. Uro­dziła się 07.12.1926 roku w Tu­choli. Oj­ciec Bo­le­sław był rol­ni­kiem. Szkołę po­wszechną ukoń­czyła w Gdyni. Pod­czas oku­pa­cji prze­by­wała z ro­dzi­cami w Gdyni. Po wy­zwo­le­niu prze­nio­sła się z ro­dzi­cami do Gro­nowa Gór­nego, gdzie ro­dzice za­jęli go­spo­dar­stwo rolne. Od 24 roku ży­cia uczęsz­czała do ko­re­spon­den­cyj­nego gim­na­zjum w El­blągu, które ukoń­czyła w roku 1955. W 1956 roku roz­po­częła stu­dia na wy­dziale fi­lo­lo­gii ger­mań­skiej Uni­wer­sy­tetu Mi­ko­łaja Ko­per­nika w Po­zna­niu, a po roku prze­nio­sła się, zgod­nie z za­in­te­re­so­wa­niami, na wy­dział fi­lo­zo­ficzno-hi­sto­ryczny stu­diu­jąc et­no­gra­fię, któ­rej uczyli jej m. in. pro­fe­sor dr Jó­zef Barszta i pro­fe­sor Ma­ria Frankowska.Od 1947 roku na­le­żała do or­ga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wej „WICI”, a po zjed­no­cze­niu do ZWM. Pod­czas stu­diów na­le­żała do ZWMZSP. Stu­dia ukoń­czyła w roku 1963 z ty­tu­łem ma­gi­stra et­no­gra­fii. Z dniem 01.11.1963 roku roz­po­częła pracę za­wo­dową w mu­zeum w Kwi­dzy­nie jako et­no­graf, przyj­mu­jąc w opiekę dział et­no­gra­ficzny. Jed­no­cze­śnie opie­ko­wała się dzia­łem ar­che­olo­gii i hi­sto­rii sztuki. Tym ostat­nim do roku 1968 tzn. do chwili prze­ję­cia go przez Sta­ni­sława Czer­nego. Z chwilą odej­ścia na eme­ry­turę by­łego kie­row­nika mu­zeum Al­fonsa Le­mań­skiego, ob­jęła i pro­wa­dzi do chwili obec­nej dział hi­sto­rii walki o pol­skość Po­wi­śla. W trak­cie jej dzia­łal­no­ści wzbo­ga­ciła dział et­no­gra­ficzny o po­nad 600 za­byt­ków et­no­gra­ficz­nych, które zo­stały uzy­skane w dro­dze pe­ne­tra­cji te­renu jako dary i zakupy.Poza tym w ra­mach przy­szłych zbio­rów po­wstały nowe ko­lek­cje z za­kresu ha­ftu i współ­cze­snej rzeźby lu­do­wej. Uzy­skano sze­reg do­ku­men­tów i sta­ro­dru­ków pol­skich dla dzieła walki o pol­skość Powiśla.Halina Sam­pław­ska pro­wa­dziła oży­wioną dzia­łal­ność oświa­tową po­pu­la­ry­zu­jącą wie­dzę et­no­gra­ficzną i ar­che­olo­giczną do­ty­czącą re­gionu Dol­nego Powiśla.Służyła po­mocą na­ukową w tym za­kre­sie współ­pra­cu­jąc z ośrod­kiem kul­tury ma­te­rial­nej w ośrod­kach na­uko­wych oraz ośrod­kami oświa­to­wymi i kul­tu­ral­nymi na te­re­nie miasta.Opiekowała się twór­cami lu­do­wymi jako znawca przed­miotu. Z dniem 01.06.1978 roku ob­jęła funk­cję kie­row­nika Mu­zeum Zam­ko­wego w Kwi­dzy­nie. Na­pi­sała sze­reg pu­bli­ka­cji na te­mat sztuki i kul­tury ma­te­rial­nej m. in. w mie­sięcz­niku spo­łeczno-kul­tu­ral­nym „Li­tery”, rocz­ni­kach „Lud”, „Kwar­tal­niku Hi­sto­rii Kul­tury Ma­te­rial­nej” R. XVI.1968 i opra­co­wy­wała ka­ta­logi wystaw.Od 1961 roku była człon­kiem Pol­skiego To­wa­rzy­stwa Lu­do­znaw­czego. Od 19641970 roku była człon­kiem za­rządu TRZZ, a obec­nie jest człon­kiem za­rządu To­wa­rzy­stwa Mi­ło­śni­ków Ziemi Kwidzyńskiej.
Była człon­kiem Rady Pro­gra­mo­wej Miej­skiego Ośrodka Kul­tury MOK w Kwi­dzy­nie. Od 1966 roku była człon­kiem TPPR i człon­kiem „Spo­łecz­nych Opie­ku­nów Za­byt­ków”. W la­tach 19671983 roku była de­le­ga­tem Związ­ków Za­wo­do­wych Pra­cow­ni­ków Kul­tury i Sztuki przy Mu­zeum Zam­ko­wym w Kwidzynie.W PRON-ie peł­niła funk­cję prze­wod­ni­czą­cej pod­ko­mi­sji kul­tury. Człon­kiem ZSL, w któ­rym przez trzy ka­den­cje peł­niła funk­cję se­kre­ta­rza koła ZSL na­uczy­cieli w Kwi­dzy­nie, była od 1969 roku​.Za dzia­łal­ność za­wo­dową otrzy­mała od­znakę re­sor­tową „Ho­no­rową Od­znakę Za­słu­żo­nego Dzia­ła­cza Kul­tury” (06.05.1974 rok) oraz wy­róż­niono ją od­znaką re­gio­nalną Ho­no­rową Od­znaką „ Za za­sługi dla wo­je­wódz­twa el­blą­skiego” (16.04.1984 rok).
Za opiekę nad za­byt­kami otrzy­mała srebrną (1970) i złotą (1979) od­znakę „Za opiekę nad zabytkami”.
Za ca­ło­kształt do­tych­cza­so­wej dzia­łal­no­ści wy­róż­niona zo­stała Zło­tym Krzy­żem Za­sługi (li­sto­pad 1984 rok).

Opra­co­wano na pod­sta­wie ma­te­ria­łów R. Mechlińskiego.