Halina Klein

Jedna z naj­bar­dziej ak­tyw­nych od­da­nych dla mło­dzieży dzia­ła­czek ru­chu tu­ry­stycz­nego uro­dziła się 14 maja 1936 roku w Iłży wo­je­wódz­two ra­dom­skie. Wraz z ro­dzi­cami przy­była wio­sną 1945 roku do Sztumu. Oj­ciec Kon­rad Klein jako pierw­szy kie­row­nik mle­czarni w Sztu­mie przy­czy­nił się do jej uru­cho­mie­nia 27 li­sto­pada 1945 roku i dal­szego jej za­go­spo­da­ro­wa­nia. Był to pierw­szy za­kład uru­cho­miony po woj­nie w Sztumie.
Szkołę pod­sta­wową ukoń­czyła w 1950 roku, po czym wstą­piła do Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Mal­borku, które ukoń­czyła w Kwi­dzy­nie w 1954 roku. Tu­taj też za­miesz­kała z ro­dzi­cami od 1952 roku.
Jesz­cze jako uczen­nica spo­łecz­nie pra­co­wała w szkol­nej bi­blio­tece przez dwa lata, to też za­wa­żyło na jej dal­szych za­in­te­re­so­wa­niach. Po zda­niu ma­tury w roku 1954 roz­po­czyna na po­czątku dru­giej po­łowy tego roku prace w Bi­blio­tece Miej­skiej w Kwi­dzy­nie. W 1956 roku w bi­blio­tece or­ga­ni­zuje od­dział dla dzieci, wy­dzie­la­jąc do osob­nego po­miesz­cze­nia li­te­ra­turę dzie­cięcą. W la­tach 19571964 pra­cuje jako bi­blio­te­karka w jed­nej z jed­no­stek woj­sko­wych na te­re­nie Kwi­dzyna. W stycz­niu 1961 roku wstę­puje do PTTK przy od­dziale miej­skim w Kwi­dzy­nie. La­tem tego sa­mego roku bie­rze udział w spły­wie ka­ja­ko­wym na Czar­nej Hań­czy, co przy­czy­nia się do pó­xniej­szej fa­scy­na­cji ka­ja­kar­stwem. W 1968 roku ukoń­czyła kurs przo­dow­nika tu­ry­styki ka­ja­ko­wej III stop­nia, a w 1973 roku otrzy­mała upraw­nie­nia przo­dow­nika II stopnia.
Od stycz­nia 1965 roku po­dej­muje po­now­nie pracę w Miej­skiej Bi­blio­tece jako kie­row­nik od­działu dla dzieci. Ma­jąc stały kon­takt z mło­dzieżą jako po­pu­la­ry­za­tor tu­ry­styki or­ga­ni­zuje w li­sto­pa­dzie 1968 roku Klub Tu­ry­styki Pie­szej „Bi­blio­chody” dla mło­dzieży. Klub ten już w pierw­szym roku ist­nie­nia roz­po­czął co­roczne or­ga­ni­zo­wa­nie raj­dów je­sien­nych i wio­sen­nych, które cie­szą się du­żym po­wo­dze­niem wśród mło­dzieży. Pa­miątką z oka­zji raj­dów są dla niej pa­miąt­kowe do­cze­piane znaczki i pla­kietki tu­ry­styczne, któ­rych pro­jek­tan­tem jest pra­cow­nik bi­blio­teki Bła­żej Kozłowski.
W lipcu 1970 roku otrzy­muje upraw­nie­nia przo­dow­nika tu­ry­styki pie­szej. Od 1977 roku z oka­zji Dnia Dziecka za­po­cząt­ko­wała nowy rajd tu­ry­styczny dla dzieci naj­młod­szych „Rajd pierw­szo­kla­si­stów”. Przez wszyst­kie lata w raj­dach pierw­szo­kla­si­stów or­ga­ni­zo­wa­nych przez H. Klein bie­rze udział cała mło­dzież klas pierw­szych szkół pod­sta­wo­wych Kwidzyna.
Za nie­zwy­kłą dzia­łal­ność w po­pu­la­ry­za­cji tu­ry­styki otrzy­mała z GK KF i T w li­sto­pa­dzie 1977 roku Srebrną Od­znakę „Za­słu­żony Dzia­łacz Tu­ry­styki”, a z ZG PTTK we wrze­śniu 1974 roku Srebrną Od­znakę PTTK.
Za po­pu­la­ry­za­cję tu­ry­styki wśród mło­dzieży otrzy­muje w li­sto­pa­dzie 1975 roku Srebrną Od­znakę „Za­słu­żony w pracy PTTK wśród młodzieży”.
To za­an­ga­żo­wa­nie do­ce­niło TPD i nadało jej w maju 1980 roku Od­znakę Przy­ja­ciela Dzieci.
Wo­je­wódzki KKFiT we wrze­śniu 1982 roku przy­znał jej Me­dal za Za­sługi w Roz­woju Tu­ry­styki Wo­je­wódz­twa Elbląskiego.
Za ca­ło­kształt dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej wy­róż­niona zo­stała w maju 1979 roku od­znaką „Za­słu­żony Dzia­łacz Kultury”.

W Od­dziale PTTK w Kwi­dzy­nie zdo­była uprawnienia:

 • przo­dow­nika tu­ry­styki pie­szej – od 1970 roku
 • przo­dow­nika tu­ry­styki ka­ja­ko­wej – od 1970 roku (inne źró­dła po­dają, że w 1968 roku ukoń­czyła kurs przo­dow­nika tu­ry­styki ka­ja­ko­wej III stop­nia, a w 1973 roku otrzy­mała upraw­nie­nia przo­dow­nika II stopnia)
 • zna­ka­rza szla­ków pie­szych – od 1990 roku
 • opie­kuna przy­rody PTTK Pd 1993 roku

Od sa­mego po­czątku swo­jego człon­ko­stwa w PTTK peł­niła ważne funkcje :

 • a) członka Ko­mi­cji Re­wi­zyj­nej Od­działu (19671969)
 • b) pre­zesa Klubu Tu­ry­styki Pie­szej „Bi­blio­chody”( 19682009)
 • c) członka Za­rządu Od­działu ( 19762005)
 • d) prze­wod­ni­czą­cej Ko­mi­sji Tu­ry­styki Pie­szej ( 20062009)
 • e) wi­ce­pre­zesa Za­rządu Od­działu( 20052009)
 • Po­sia­dała wy­róż­nie­nia PTTK :
 • a) me­dal „Za za­sługi w tu­ry­styce wo­je­wódz­twa gdań­skiego’ 1975 r.
 • b) srebrna od­znaka „Za­słu­żony w pracy wśród mło­dzieży” – 1975 r.
 • c) srebrna od­znaka Ho­no­rowa PTTK1974 r.
 • d) złota od­znaka Ho­no­rowa PTTK1985 r.
 • e) me­dal „ za za­sługi w tu­ry­styce wo­je­wódz­twa el­blą­skiego” – 1982 r.
 • f) od­znaka Ho­no­rowy Przo­dow­nik TP1992 r.
 • g) złota od­znaka „ Za­słu­żony w pracy wśród mło­dzieży” – 2007 r.
 • oraz od­zna­cze­nia pań­stwowe, re­sor­towe, or­ga­ni­za­cji społecznych :
 • a) Opie­kun Miejsc Pa­mięci Na­ro­do­wej – 1978 r.
 • b) Przy­ja­ciel Dziecka – 1980 r.
 • c) Za­słu­żony Dzia­łacz Kul­tury – 1979 r.
 • d) Za­słu­żony Dzia­łacz Tu­ry­styki (od­znaka srebrna) – 1977 r.
 • e) Krzyż ka­wa­ler­ski Or­deru Od­ro­dze­nia Pol­ski – 1988 r.
 • f) Za­słu­żony Dzia­łacz Tu­ry­styki (od­znaka złota) – 1993 r.
 • g) Za za­sługi w roz­woju tu­ry­styki wo­je­wódz­twa el­blą­skiego — 1982

Po­zo­sta­wiła po so­bie wy­zna­ko­wany 53 ki­lo­me­trowy od­ci­nek szlaku Ko­per­ni­kow­skiego z Gar­dei do Bia­łej Góry, bo­gaty księ­go­zbiór Od­działu oraz mnó­stwo zdo­by­tych od­znak tu­ry­stycz­nych. Zwe­ry­fi­ko­wała 1524 od­znaki pie­sze i zor­ga­ni­zo­wała 1306 wy­cie­czek. Urzą­dzała też wy­stawy kra­jo­znaw­cze, wy­świe­tlała filmy, or­ga­ni­zo­wała spo­tka­nia z le­śni­kami i na­uczy­cie­lami. Była praw­dziwą pa­sjo­natką, czło­wie­kiem wszech­stron­nie uzdol­nio­nym, uro­dzoną turystką.
Zmarła 1 stycz­nia 2010 roku.Obecny pre­zes Od­działu PTTK, pan Ma­riusz We­so­łow­ski, że­gnał ją na­stę­pu­ją­cymi sło­wami: „Bę­dziemy Cie­bie wspo­mi­nać prze­mie­rza­jąc le­śne dukty, rzeczne me­an­dry, gór­skie szczyty, kon­ty­nu­ując Twoje wiel­kie dzieło ja­kim była TURYSTYKA.” 

Opra­co­wano na pod­sta­wie: „Schody Ka­wowe” nr 41/2010; ma­te­riały wła­sne pra­cowni re­gio­nal­nej, uzu­peł­nione przez Mag­da­lenę Sadkowską