Gazeta Weichselzeitung

We­ich­sel­ze­itung, An­ze­iger für We­st­preus­sen, We­st­preus­si­sche Han­del­sze­itung” w skró­cie znany pod na­zwą „We­ich­sel­ze­itung”, ga­zeta dru­ko­wana od 1920 r. na ma­szy­nach dru­karni Wen­dta Grolla w Kwi­dzy­nie, a od 1932 przez „We­ich­sel-Ver­lag GmbH”. Jej pod­sta­wo­wym za­da­niem miało być re­pre­zen­to­wa­nie spraw i in­te­re­sów nowo utwo­rzo­nego okręgu re­jen­cyj­nego z sie­dzibą w Kwi­dzy­nie, w 1920 roku, a więc wkrótce po ple­bi­scy­cie. Obej­mo­wała od 12 do 16 stron. Ostatni nu­mer „WZ” uka­zał się w po­nie­dzia­łek 22 stycz­nia 1945 roku. Ostat­nim kie­row­ni­kiem wy­daw­nic­twa był Wer­ner Kühn, zaś głów­nym re­dak­to­rem Her­bert Schlobies.