Fotografie

700 lat Kwidzyna

Uro­czy­sto­ści 700-le­cia miasta.

Kolekcja Bodurki

Kwi­dzyń­skie To­wa­rzy­stwo Kul­tu­ralne otrzy­mało w for­mie da­ro­wi­zny ko­lek­cję ne­ga­ty­wów Jana Bo­durki. Ko­lek­cja składa się z 88 fil­mów, które łącz­nie za­wie­rają ok. 2000 zdjęć. Na 22 ne­ga­ty­wach udo­ku­men­to­wany jest Kwidzyn.