Eksponaty

Inter­net umoż­li­wił nam stwo­rze­nie wir­tu­al­nego mu­zeum, w któ­rym gro­ma­dzimy rze­czy zwią­zane z ży­ciem co­dzien­nym miesz­kań­ców Kwi­dzyna. Te­raz każdy z nas może się stać hoj­nym me­ce­na­sem, o ile po­siada w swo­ich zbio­rach ja­ki­kol­wiek eks­po­nat, który chciałby po­ka­zać na fo­rum. Cza­sem wy­star­czy po­szpe­rać na za­ku­rzo­nym stry­chu, cza­sem tylko zaj­rzeć do bab­ci­nego kre­densu. Li­czymy na to, że bę­dzie­cie nam to­wa­rzy­szyć w na­szych po­szu­ki­wa­niach, nie tylko przed­mio­tów „sprzed wieków”.