Edward Zieliński

Edward Zie­liń­ski uro­dził się 18 maja 1944 roku w Skar­sze­wach. Stu­dia me­dyczne roz­po­czął w Lu­bli­nie, a za­koń­czył w Aka­de­mii Me­dycz­nej w Gdań­sku, uzy­sku­jąc II sto­pień spe­cja­li­za­cji z gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa. Pra­co­wał w szpi­talu w Kwi­dzy­nie. Zo­stał wy­brany na Sę­dziego Sądu Le­kar­skiego w Okrę­go­wej Izbie Le­kar­skiej. Był rad­nym miej­skim przez dwie ka­den­cje, od 1998 do 2006, prze­wod­ni­czą­cym Ko­mi­sji Zdro­wia oraz człon­kiem Ko­mi­sji Bez­pie­czeń­stwa i Ochrony Śro­do­wi­ska. Zo­stał od­zna­czony od­znaką „Za­słu­żony w Służ­bie Zdro­wia”. Jego pa­sją była fo­to­gra­fia, a sze­reg jego prac mo­żemy oglą­dać wła­śnie w zbio­rach Wir­tu­al­nego Mu­zeum. Na prze­ło­mie lat 50/60-tych był człon­kiem Koła Fo­to­gra­ficz­nego, dzia­ła­ją­cego w Domu Har­ce­rza oraz Domu Kul­tury Dzieci i Mło­dzieży. Zmarł w grud­niu 2011 roku. 

Opra­co­wano na pod­sta­wie: „Kto jest kim w Kwi­dzy­nie”; spi­sała Mag­da­lena Sadkowska.