Edward Elas
s. Władysława

ur. 10 VIII 1921 w To­ma­szo­wie Mazowieckim 

Prze­bieg ka­riery za­wo­do­wej:

15 II 1945 War­tow­nik MUBP w To­ma­szo­wie Mazowieckim.
6 III 1945 Dwu­ty­go­dniowy Kurs przy WUBP w Łodzi. 
17 V 1945 Funk­cjo­na­riusz Grupy Ope­ra­cyj­nej MBP w Pru­sach Wschod­nich (w Olsztynie).
7 VII 19451 VIII 1945 Szef PUBP w Kwidzynie.
13 VIII 1945 Star­szy re­fe­rent Wy­działu I WUBP w Gdańsku.
8 X 1945 Star­szy re­fe­rent Wy­działu IV WUBP w Gdańsku.
5 XII 1945 Zwol­niony (na wła­sną prośbę). 


Awanse: pod­po­rucz­nik (1945).

Wy­kształ­ce­nie:
Szkoła po­wszechna.
Kurs szkoły zawodowej