Dworzec Kolejowy, ul. Kościuszki 54

Po­ło­że­nie:
We wschod­niej czę­ści mia­sta, po za­chod­niej stro­nie to­rów ko­le­jo­wych li­nii Mal­bork-Gru­dziądz, prze­ci­na­ją­cej mia­sto z pół­nocy na po­łu­dnie. jest do­mi­nantą układu urba­ni­stycz­nego po­wsta­łego w la­tach 18801914 w związku z bu­dową li­nii ko­le­jo­wej.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Bu­dy­nek dwor­cowy

Przed 1945 ro­kiem: 
Bu­dy­nek dwor­cowy

Historia/​Datowanie:
Bu­dy­nek dworca po­wstał przed 1883 roku, w związku z bu­dową li­nii ko­le­jo­wej z Mal­borka do Kwi­dzyna, otwar­tej w roku 1883.

Opis: 
Bu­dy­nek mu­ro­wany z ce­gły li­co­wej na fun­da­men­tach ce­gla­nych, wznie­siony na rzu­cie wy­dłu­żo­nego pro­sto­kąta z płyt­kimi. dwu­stron­nymi ry­za­li­tami od wschodu i za­chodu (ele­wa­cje wzdłużne), wej­ście główne po­prze­dzone sze­ro­kimi scho­dami, od za­chodu w osi głów­nego wej­ścia par­te­rowa przy­bu­dówka na­kryta dwu­spa­do­wym da­chem, od po­łu­dnia (ele­wa­cja szczy­towa) ko­lejna przy­bu­dówka, od­su­nięta od osi, na­kryta da­chem trój­po­ła­cio­wym. Bu­dy­nek dwu- i jed­no­kon­dy­gna­cjowy, na­kryty stro­mymi, wie­lo­po­ła­cio­wymi da­chami z po­kry­ciem ce­ra­micz­nym (kar­piówka w ko­ronkę). Więźba da­chowa kon­struk­cji drew­nia­nej, z ele­men­tów tar­tych, so­sno­wych, pła­twiowo — jęt­kowa ze stol­cami, w hallu głów­nym i sali re­stau­ra­cyj­nej otwarta więźba da­chowa. Bu­dowla zło­żona z par­te­ro­wego kor­pusu głów­nego miesz­czą­cego główny hall, flan­ko­wa­nego dwoma płyt­kimi, dwu­stron­nymi, trój­kon­dy­gna­cjo­wymi ry­za­li­tami zwień­czo­nymi schod­ko­wymi szczy­tami, par­te­ro­wego skrzy­dła po­łu­dnio­wego i dwu­kon­dy­gna­cjo­wego skrzy­dła północnego.