Danuta Nowak — obraz

Ob­raz na­ma­lo­wany pod­czas ple­neru ma­lar­skiego, zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Sto­wa­rzy­sze­nie Ma­lar­stwa „Kon­tra­sty”. Au­tor: Da­nuta No­wak, 2005 rok. 

Ze zbio­rów pra­cowni regionalnej.