Kategoria: Wspomnienia

Mieczysław Jankiewicz

PA­MIĘT­NIK miesz­kańca Ziemi Kwi­dzyń­skiej Mie­czy­sława Jan­kie­wi­cza – se­niora (18991981), eme­ry­to­wa­nego Kie­row­nika Po­wia­to­wego Biura Geo­de­zji i Urzą­dzeń Rol­nych w Kwi­dzy­nie P iszę ten pa­mięt­nik w roku 1969, w któ­rym to mija ćwierć wieku od po­wsta­nia w wy­zwo­lo­nym Lu­bli­nie pierw­szych władz Pol­skiej Rzecz­po­spo­li­tej Lu­do­wej, mi­jają 24 lata od za­koń­cze­nia dru­giej wojny świa­to­wej, a dla mnie mi­jają 23 lata od opusz­cze­nia Lu­blina i osie­dle­nia się w Kwi­dzy­nie. Przy­stę­pu­jąc do pi­sa­nia, za­sta­na­wia­łem się […]

Read Full Article

Bolesław Usow „Konar”

Wy­buch II wojny świa­to­wej za­stał go w War­sza­wie, gdzie stu­dio­wał na SGGW. Przy­je­chał tu z Brod­nicy po ukoń­cze­niu gim­na­zjum. Jako pod­po­rucz­nik re­zerwy wal­czył w obro­nie sto­licy. Po jej ka­pi­tu­la­cji wy­je­chał w lu­bel­skie do Krze­szow­skiej Huty, gdzie za­czął pra­co­wać jako nad­le­śni­czy. Tak jak wielu Po­la­ków nie po­rzu­cił my­śli o walce z na­jeźdźcą i zor­ga­ni­zo­wał na tam­tej­szym te­re­nie od­działy Związku Walki Zbroj­nej. La­tem 1943 r. na sku­tek do­nie­sie­nia Niemcy wpa­dli na trop dzia­łal­no­ści nad­le­śni­czego. Zo­stał aresztowany […]

Read Full Article

Zdzisława Smodlibowska

Zdzi­sława Smo­dli­bow­ska-Nie­wia­dom­skaW­spo­mnie­nie (06.II.1912 — 25.X.1966) W bie­żą­cym roku mija 50 lat od na­szej ma­tury, po­że­gna­nia pro­fe­so­rów, ko­le­ża­nek i ko­le­gów z Li­ceum Pe­da­go­gicz­nego w Kwi­dzy­nie. Wszyst­kie wy­da­rze­nia z cza­sem ula­tują z pa­mięci, nowe prze­ży­cia wy­pie­rają z niej prze­szłość. Są jed­nak sy­tu­acje, które po­zo­sta­wiają w nas ślad na za­wsze. Wy­cho­waw­czy­nią kl. IVa w li­ceum była pani pro­fe­sor Zdzi­sława Smo­dli­bow­ska. Żyje Ona w na­szej pa­mięci jako czło­wiek szla­chetny i prawy, pe­łen po­świę­ce­nia zwłaszcza […]

Read Full Article

Stanisław Jędras

Wspo­mnie­nia sprzed 25-ciu lat tj. od 1945 roku na ziemi Kwi­dzyń­skiej Po­cho­dzę z ziemi Kie­lec­kiej. Po li­kwi­da­cji od­dzia­łów de­wer­syj­nych po wy­zwo­le­niu 15 stycz­nia 1945 r. uwa­ża­łem za swój obo­wią­zek jako były par­ty­zant Ba­ta­lio­nów Chłop­skich w do­datku jako ofi­cer zgło­sić się do by­łej Ko­mendy Głów­nej w War­sza­wie, skąd skie­ro­wano mnie na za­chód tj. już wy­zwo­lo­nego Kwi­dzyna by tu roz­po­cząć swoją pio­nier­ską pracę. Do Kwi­dzyna przy­je­cha­łem po­cią­giem 22 kwiet­nia 1945 r. po­dróż trwała […]

Read Full Article

Halina Klein — 40 lat Bibliochodów

Spra­woz­da­nie z 40 lat dzia­łal­no­ści Klubu Tu­ry­styki Pie­szej PTTK Bi­blio­chody w Kwi­dzy­nie na­pi­sane przez pa­nią Ha­linę Klein Tak to się za­częło. W cza­sie na­uki szkol­nej nie ze­tknę­łam się z tu­ry­styką. Do­piero po trzech la­tach pracy w Bi­blio­tece Miej­skiej w 1957 r., po­je­cha­łam na wczasy do Kar­pa­cza i tam tra­fi­łam na grupę tu­ry­stów, któ­rzy za­chę­cili mnie do wę­dro­wa­nia, na­ma­wia­jąc szcze­gól­nie do cho­dze­nia po gó­rach i pły­wa­nia ka­ja­kami. Góry po­lu­bi­łam od razu i w na­stęp­nym roku, ra­zem z sio­strą i koleżanką […]

Read Full Article

Zdzisława Smodlibowska

O le­gen­dzie, co za­to­czyła krąg sze­roki Wie­dzia­łem o pani Zdzi­sła­wie Smo­dli­bow­skiej jako na­uczy­cielce nie­zwy­kłej na długo przed zo­rien­to­wa­niem się, gdzie się znaj­duje Kwi­dzyn i na długo przed skie­ro­wa­niem do pracy w kwi­dzyń­skim Li­ceum Pe­da­go­gicz­nym. OTÓŻ w cza­sie stu­diów po­lo­ni­stycz­nych na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim przez pe­wien czas miesz­ka­łem w domu aka­de­mic­kim z Wi­tol­dem Zic­kauem, po­cho­dzą­cym z Gar­dei ab­sol­wen­tem kwi­dzyń­skiego Li­ceum z roku 1951. To on wła­śnie prze­chwa­lał się świeżo ukoń­czoną szkołą i kwi­dzyń­ską ma­te­ma­tyczką. Im­po­no­wa­nie li­ce­al­nymi „do­brami” i chełpliwości […]

Read Full Article