Kategoria: Obiekty zabytkowe

ul. Zduńska 16, dom mieszkalny

Po­ło­że­nie:W pół­noc­nej czę­ści mia­sta, na wzgó­rzu Knie­berg, po po­łu­dnio­wej stro­nie ul. Zduń­skiej (daw­nej Töp­fer­strasse) prze­ci­na­ją­cej wierz­cho­łek wzgó­rza ze wschodu na za­chód, bie­gną­cej rów­no­le­gle do ulicy Żwirki i Wi­gury (daw­nej Knie­berg­strasse). Bu­dy­nek wol­no­sto­jący, po­ło­żony na działce ogro­dzo­nej współ­cze­snym pło­tem z me­ta­lo­wej siatki, od wschodu i za­chodu współ­cze­sne domy miesz­kalne. Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:Dom miesz­kalny, wie­lo­ro­dzinny. Przed 1945 ro­kiem:Dom miesz­kalny, wie­lo­ro­dzinny. Historia/​Datowanie: Wznie­siony w końcu XIX wieku, jako dom przed­miej­ski, wzo­ro­wany na kla­sy­cy­stycz­nych ka­mie­nicz­kach miejskich. […]

Read Full Article

ul. Zduńska 5, budynek mieszkalny

Po­ło­że­nie: W pół­noc­nej czę­ści mia­sta, na wzgó­rzu Knie­berg, po pół­noc­nej stro­nie ul. Zduń­skiej (daw­nej Töp­fer­strasse) prze­ci­na­ją­cej wierz­cho­łek wzgó­rza ze wschodu na za­chód, bie­gną­cej rów­no­le­gle do ulicy Żwirki i Wi­gury (daw­nej Knie­berg­strasse). Usy­tu­owany w od­le­gło­ści około 10 me­trów od osi jezdni, ka­le­ni­cowo, wol­no­sto­jący. Przed fron­tem (od po­łu­dnia) mały ogró­dek kwia­towy oto­czony współ­cze­snym ogro­dze­niem z siatki, z tyłu mały ogró­dek wa­rzywny. Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:Dom miesz­kalny. Przed 1945 ro­kiem: Dom jed­no­ro­dzinny. Historia/​Datowanie:Dom zbu­do­wany na po­czątku XX wieku […]

Read Full Article

ul. Warszawska 42, budynek mieszkalny

Po­ło­że­nie: We wschod­niej czę­ści mia­sta, na te­re­nie Przed­mie­ścia Mal­bor­skiego, roz­wi­nię­tego w XIX i pocz. XX wieku w kie­runku po­łu­dnia i wschodu wzdłuż obec­nej ul. War­szaw­skiej (Hin­den­burg­strasse), gdzie na du­żych par­ce­lach lo­ko­wano re­pre­zen­ta­cyjne bu­dowle uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji. Po prze­kro­cze­niu to­rów ko­le­jo­wych wia­duk­tem w ciągu jezdni, ulica zmie­nia swój cha­rak­ter, bu­dynki od­da­lają się od osi jezdni, tracą swój re­pre­zen­ta­cyjny cha­rak­ter, de­tal jest skrom­niej­szy, formy bar­dziej ty­powe. Kamienice […]

Read Full Article

ul. Warszawska 39, budynek Wolnomularzy, Klasztor

Po­ło­że­nie: We wschod­niej czę­ści mia­sta, na te­re­nie Przed­mie­ścia Mal­bor­skiego, roz­wi­nię­tego w XIX i pocz. XX wieku w kie­runku po­łu­dnia i wschodu wzdłuż obec­nej ul. War­szaw­skiej (Hin­den­burg­strasse), gdzie na du­żych par­ce­lach lo­ko­wano re­pre­zen­ta­cyjne bu­dowle uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji. Po prze­kro­cze­niu to­rów ko­le­jo­wych wia­duk­tem w ciągu jezdni, ulica zmie­nia swój cha­rak­ter, bu­dynki od­da­lają się od osi jezdni, tracą swój re­pre­zen­ta­cyjny cha­rak­ter, de­tal jest skrom­niej­szy, formy bar­dziej ty­powe. Kamienice […]

Read Full Article

ul. Warszawska 36, budynek mieszkalny

Po­ło­że­nie: We wschod­niej czę­ści mia­sta, na te­re­nie Przed­mie­ścia Mal­bor­skiego, roz­wi­nię­tego w XIX i pocz. XX wieku w kie­runku po­łu­dnia i wschodu wzdłuż obec­nej ul. War­szaw­skiej (Hin­den­burg­strasse), gdzie na du­żych par­ce­lach lo­ko­wano re­pre­zen­ta­cyjne bu­dowle uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji. Po prze­kro­cze­niu to­rów ko­le­jo­wych wia­duk­tem w ciągu jezdni, ulica zmie­nia swój cha­rak­ter, bu­dynki od­da­lają się od osi jezdni, tracą swój re­pre­zen­ta­cyjny cha­rak­ter, de­tal jest skrom­niej­szy, formy bar­dziej ty­powe. Kamienice […]

Read Full Article

ul. Warszawska 3133, dom mieszkalny

Po­ło­że­nie: We wschod­niej czę­ści mia­sta, na te­re­nie Przed­mie­ścia Mal­bor­skiego, roz­wi­nię­tego w XIX i pocz. XX wieku w kie­runku po­łu­dnia i wschodu wzdłuż obec­nej ul. War­szaw­skiej (Hin­den­burg­strasse), gdzie na du­żych par­ce­lach lo­ko­wano re­pre­zen­ta­cyjne bu­dowle uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji. Po prze­kro­cze­niu to­rów ko­le­jo­wych wia­duk­tem w ciągu jezdni, ulica zmie­nia swój cha­rak­ter, bu­dynki od­da­lają się od osi jezdni, tracą swój re­pre­zen­ta­cyjny cha­rak­ter, de­tal jest skrom­niej­szy, formy bar­dziej ty­powe. Kamienice […]

Read Full Article

ul. Warszawska 19, siedziba Urzędu Miasta

Po­ło­że­nie:We wschod­niej czę­ści mia­sta, na te­re­nie Przed­mie­ścia Mal­bor­skiego, roz­wi­nię­tego w XIX wieku w kie­runku po­łu­dnia i wschodu wzdłuż ul. War­szaw­skiej (Hin­den­burg­strasse), gdzie na du­żych par­ce­lach lo­ko­wano re­pre­zen­ta­cyjne bu­dowle uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji. Bu­dowla wznie­siona po pół­noc­nej stro­nie ulicy, znacz­nie od­su­nięta od tro­tu­aru, po­prze­dzona pod­jaz­dem z na­sa­dze­niami krze­wów de­ko­ra­cyj­nych (m.in. świerki, cisy) oko­lo­nych mu­ro­waną, pół­ko­li­stą, tral­kową ba­lu­stradą z usta­wio­nymi wa­zami. Pod­jazd pod­kre­ślony ni­skimi, strzy­żo­nymi ży­wo­pło­tami. Określenie […]

Read Full Article

ul. Warszawska 18, Pałacyk

Po­ło­że­nie: We wschod­niej czę­ści mia­sta, na te­re­nie Przed­mie­ścia Mal­bor­skiego, roz­wi­nię­tego w XIX wieku w kie­runku po­łu­dnia i wschodu wzdłuż ul. War­szaw­skiej (Hin­den­burg­strasse), gdzie na du­żych par­ce­lach lo­ko­wano re­pre­zen­ta­cyjne bu­dowle uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji. Dom wznie­siony po po­łu­dnio­wej stro­nie ul. War­szaw­skiej, ka­le­ni­cowo, pier­wot­nie wol­no­sto­jący, znacz­nie od­su­nięty od osi jezdni, na nie­wiel­kim wznie­sie­niu. Obec­nie po­łą­czony par­te­ro­wym łącz­ni­kiem w ele­wa­cji tyl­nej z są­sied­nim bu­dyn­kiem daw­nej ofi­cyny. Od za­chodu po­łą­czony z sąsiednim […]

Read Full Article

ul. Warszawska 16, dom mieszkalny

Po­ło­że­nie: We wschod­niej czę­ści mia­sta, na te­re­nie Przed­mie­ścia Mal­bor­skiego, roz­wi­nię­tego w XIX wieku w kie­runku po­łu­dnia i wschodu wzdłuż ul. War­szaw­skiej (Hin­den­burg­strasse), gdzie na du­żych par­ce­lach lo­ko­wano re­pre­zen­ta­cyjne bu­dowle uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji. Dom wznie­siony po po­łu­dnio­wej stro­nie ul. War­szaw­skiej, ka­le­ni­cowo, wol­no­sto­jący, ok. 20 m. od osi jezdni, na nie­wiel­kim wznie­sie­niu. Od wschodu po­łą­czony z są­sied­nim bu­dyn­kiem nr 18 (Te­le­wi­zja Ka­blowa — dawna sie­dziba Sta­ro­stwa Kwi­dzyń­skiego) od­cin­kiem muru ce­gla­nego, tynkowanego. […]

Read Full Article

ul. Warszawska 13, Szkoła Podstawowa nr 4

Po­ło­że­nie: We wschod­niej czę­ści mia­sta, na te­re­nie Przed­mie­ścia Mal­bor­skiego, roz­wi­nię­tego w XIX wieku w kie­runku po­łu­dnia i wschodu wzdłuż ul. War­szaw­skiej (Hin­den­burg­strasse), gdzie na du­żych par­ce­lach lo­ko­wano re­pre­zen­ta­cyjne bu­dowle uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji. Ze­spół szkoły zło­żony z trzech bu­dyn­ków wznie­siony po pół­noc­nej stro­nie ulicy, znacz­nie od­su­nięty od jezdni, po­prze­dzony ob­szer­nym skwe­rem z na­sa­dze­niami zie­leni wy­so­kiej. Od pół­nocy kom­pleks bo­isk spor­to­wych, od wschodu po­se­sja Urzędu Miej­skiego. Teren […]

Read Full Article