Kategoria: Kartografia

Plan Kwidzyna, koniec XVIII w.

Nie­da­to­wany plan Kwi­dzyna, ory­gi­nał znaj­duje się w Taj­nym Pań­stwo­wym Ar­chi­wum w Ber­li­nie. Na ry­sunku planu ozna­czona jest za­bu­dowa drew­niana i mu­ro­wana (ko­lor czer­wony i czarny). Wy­raź­nie wi­dać sieć ulic, po­dział par­celi i za­bu­dowę mia­sta, za­równo w cen­trum jak i na jego przed­mie­ściach. Na pla­nie ozna­czona sieć studni miej­skich. Ana­liza po­szcze­gól­nych bu­dyn­ków po­zwala na wy­da­to­wa­nie na ok. 1798 rok. Za­mek kwi­dzyń­ski jesz­cze przed roz­biórką dwóch skrzy­deł, pa­łac Fer­mora w trakcie […]

Read Full Article

Mapa sieci dróg Rejencji Kwidzyńskiej, 1827 rok

Mapa sieci dróg Re­jen­cji Kwi­dzyń­skiej, 1827 rok Haupt­stra­ßen Karte von dem Ma­rien­wer­der Re­gie­rungs De­par­te­ment Mapa przed­sta­wia stan waż­niej­szych dróg ko­mu­ni­ka­cyj­nych na ca­łym te­re­nie Re­jen­cji Kwi­dzyń­skiej. Re­jen­cja kwi­dzyń­ska for­mal­nie po­wo­łana zo­stała do ży­cia w 1815 roku. Re­jen­cję two­rzyły od­tąd na­stę­pu­jące po­wiaty: gru­dziądzki (Grau­denz), cheł­miń­ski (Culm), to­ruń­ski (Thorn), brod­nicki (Stras­burg), su­ski (Ro­sen­berg), lu­baw­ski (Löbau), kwi­dzyń­ski (Ma­rien­wer­der), sztum­ski (Stuhm), świecki (Schwetz), […]

Read Full Article

Plan Kwidzyna XVIII w.

Plan Kwi­dzyna oraz przy­le­głych miej­sco­wo­ści, XVIII w.Plan von der Stadt Ma­rien­wer­der und den an­gren­zen­den Ort­scha­ften Ma­rien­felde, Gr. und Kl. Ma­rie­nau, Dorf und Vor­werk Schäfe­rei und Grüt­zmühle.Plan nie­da­to­wany, naj­praw­do­po­dob­niej XVIII wieczny. Mia­sto już poza ob­rę­bem pier­wot­nych mu­rów miej­skich (Przed­mie­ście Mal­bor­skie koń­czy się już na wy­so­ko­ści dzi­siej­szej ul. Brat. Narodów/​Warszawskiej). Ry­su­nek bar­dzo do­kład­nie po­ka­zuje roz­miesz­cze­nie po­szcze­gól­nych miej­sco­wo­ści oka­la­ją­cych Kwi­dzyn, a w późniejszym […]

Read Full Article

Plan Kwidzyna 1799 rok

Auto­rem planu jest geo­deta o na­zwi­sku Zi­mer­mann. Plan wy­ko­nany zo­stał w lipcu 1799 roku, jak wy­nika z opisu, za­war­tego na kar­cie. Ry­su­nek przed­sta­wia ob­ręb sta­rego mia­sta Kwi­dzyna, mury miej­skie, roz­miesz­cze­nie za­bu­dowy, a także po­dział na po­szcze­gólne działki wraz z na­zwi­skami wła­ści­cieli. Cie­ka­wostką planu jest in­for­ma­cja o tzw. Re­ver­beurs czyli punk­tach pi­kie­ta­żo­wych, ozna­czo­nych na pla­nie od nr 1 do 18. Punkty te miały wska­zy­wać do­kładny bieg ulic oraz pla­no­wane drobne korekty […]

Read Full Article