Kategoria: Biogramy

Maciej Aksler

Ma­ciej Lech Ak­sler – ko­n­stru­k­tor-pi­­lot do­świad­czalny, uro­dził się 17 maja 1947 roku w Kwi­dzy­nie. Uro­dził się w ka­mie­nicy, przy ul. Bra­ter­stwa Na­ro­dów 52, na pierw­szym pię­trze. Ro­dzice Ma­cieja przy­byli do Kwi­dzyna jako jedni z pierw­szych osad­ni­ków, pod ko­niec marca 1945 roku. Dr Anna Ak­sler była wów­czas or­ga­ni­za­torką pol­skiej służby zdro­wia w mie­ście. Za jej sprawą, od 12 kwiet­nia 1945 roku w Kwi­dzy­nie otwarto pla­cówkę sa­ni­tarną PCK, na rogu […]

Read Full Article

Józef Turowski
s. Stanisława

ur. 15 V 1928 w Fur­ma­no­wie (woj. łódz­kie) Prze­bieg ka­riery za­wo­do­wej: XII 1946-IV 1948 Kar­to­te­karz, na­stęp­nie in­spek­tor kol­por­tażu przy Po­wia­to­wym Ko­mi­te­cie Pol­skiej Par­tii Ro­bot­ni­czej w Koń­skich (łódz­kie). 27 IV 1948 Re­fe­rent Re­fe­ratu V PUBP w Sta­ro­gar­dzie Gdań­skim. 1 VI 1950 Star­szy re­fe­rent Re­fe­ratu V PUBP Sta­ro­gard Gdań­skim. 20 IX 1950 Słu­chacz Rocz­nej Szkoły Ofi­cer­skiej Cen­trum Wy­szko­le­nia MBP. 1 IX 1951 Star­szy re­fe­rent w Kie­row­nic­twie PUBP w Tcze­wie. 1 XII 1951 […]

Read Full Article

Bolesław Reksa
s. Piotra

ur. 19 IV 1909 w Wólce Po­kłon­nej (pow. Kielce) Prze­bieg ka­riery za­wo­do­wej: 11 VI 1945 Star­szy re­fe­rent PUBP w Lę­borku. 27 VII 1945 Star­szy re­fe­rent, jed­no­cze­śnie p.o. Szefa PUBP w El­blągu. 1 IX 1947 Szef MUBP w El­blągu. 1 II 1948 Szef PUBP w Kwi­dzy­nie. 10 XI 1948 Szef PUBP w Grójcu. 1 XI 1949 Do dys­po­zy­cji Szefa WUBP w War­sza­wie. 1 XII 1949 Star­szy re­fe­rent Wydziału […]

Read Full Article

Zygmunt Pieńkowski
s. Franciszka

ur. 12 III 1927 w Woł­ko­wy­sku (woj. bia­ło­stoc­kie) Prze­bieg ka­riery za­wo­do­wej: 3 I 1947 War­tow­nik PUBP w Sztu­mie. 1 VII 1947 Młod­szy re­fe­rent PUBP w Sztu­mie. 1 X 1947 Młod­szy re­fe­rent Re­fe­ratu V PUBP w Sztu­mie. 1 IX 1948 Re­fe­rent Re­fe­ratu V WUBP w Gdań­sku. 1 IX 1949 Słu­chacz Rocz­nej Szkoły Ofi­cer­skiej Cen­trum Wy­szko­le­nia MBP. 1 VIII 1950 Star­szy re­fe­rent w Kie­row­nic­twie PUBP w Sztu­mie. 1 VI 1951 Za­stępca Szefa PUBP w Sztu­mie. 151952 Szef […]

Read Full Article

Marian Owiecki

Ma­rian Owiecki s. Bo­le­sława ur. 2 I 1936 w Go­łąb­kach (woj. war­szaw­skie) Prze­bieg ka­riery za­wo­do­wej: 1 IX 1954 Słu­chacz 2‑letniej Szkoły Ofi­cer­skiej Kra­jo­wego Ośrodka Szko­le­nia w Gdań­sku. 1 VII 1956 Ofi­cer ope­ra­cyjny Sek­cji 1 Wy­działu VI WUBP w Gdań­sku. 1 I 1957 Ofi­cer ope­ra­cyjny Sta­cji „N” Wy­działu „T” KWMO w Gdań­sku. 1 IX 1961 Ofi­cer tech­niki ope­ra­cyj­nej Sta­cji „N” Wy­działu „T” KWMO w Gdań­sku. 1 VII 1963 Ofi­cer ope­ra­cyjny Grupy […]

Read Full Article

Tadeusz Korzeniak

Ta­de­usz Ko­rze­niak s. Jó­zefa ur. 171921 w Ło­dzi Prze­bieg ka­riery za­wo­do­wej: 9 II 1945 Re­fe­rent Sek­cji 3 Wy­działu I WUBP Łódź. 15 III 1945 Słu­chacz Cen­tral­nej Szkoły MBP w Ło­dzi. 1 VIII 194524 IX 1945 P.o. Szefa PUBP w Kwi­dzy­nie. 151945 Star­szy re­fe­rent MUBP w Gdań­sku. (XII?) 1945 Kie­row­nik Wy­działu I MUBP w Gdyni. 4 I 1946 Star­szy re­fe­rent Wy­działu I MUBP w Gdyni. 6 II 1946 Skreślony […]

Read Full Article

Jan Górecki
s. Władysława

ur. 16 V 1922 w Jac­ko­wie (pow. Puł­tusk) Prze­bieg ka­riery za­wo­do­wej: 15 XI 1944 War­tow­nik, re­fe­rent MUBP w War­sza­wie (Praga). 16 XII 1944 Słu­chacz Cen­tral­nej Szkoły BP. 4 IV 1945 Funk­cjo­na­riusz Grupy Ope­ra­cyj­nej MBP w Gdań­sku. 24 IX 1945 Szef PUBP w Kwi­dzy­nie. 9 XI 1945 Star­szy re­fe­rent, jed­no­cze­śnie p.o. Szefa PUBP w Kwi­dzy­nie. 1 II 1948 Szef MUBP w Gdyni. 1 V 1949 In­spek­tor przy Kie­row­nic­twie WUBP […]

Read Full Article

Edward Elas
s. Władysława

ur. 10 VIII 1921 w To­ma­szo­wie Ma­zo­wiec­kim Prze­bieg ka­riery za­wo­do­wej: 15 II 1945 War­tow­nik MUBP w To­ma­szo­wie Ma­zo­wiec­kim. 6 III 1945 Dwu­ty­go­dniowy Kurs przy WUBP w Ło­dzi. 17 V 1945 Funk­cjo­na­riusz Grupy Ope­ra­cyj­nej MBP w Pru­sach Wschod­nich (w Olsz­ty­nie). 7 VII 19451 VIII 1945 Szef PUBP w Kwi­dzy­nie. 13 VIII 1945 Star­szy re­fe­rent Wy­działu I WUBP w Gdań­sku. 8 X 1945 Star­szy re­fe­rent Wy­działu IV WUBP w Gdań­sku. 5 XII 1945 […]

Read Full Article

Jerzy Borowicz
s. Józefa

ur. 291922 w Ja­no­wie (pow. Lipno, woj. po­mor­skie) Prze­bieg ka­riery za­wo­do­wej: 19 XII 194517 XII 1947 Żoł­nierz Kor­pusu Bez­pie­czeń­stwa We­wnętrz­nego. 181948 War­tow­nik PUBP w Sztu­mie. 1 V 1949 Młod­szy re­fe­rent Re­fe­ratu IV PUBP w Sztu­mie. 1 I 1950 Re­fe­rent Re­fe­ratu IV PUBP w Sztu­mie. 20 IX 1950 Słu­chacz Rocz­nej Szkoły Ofi­cer­skiej Cen­trum Wy­szko­le­nia MBP. 8 VIII 1951 Star­szy re­fe­rent w Kie­row­nic­twie PUBP w Mal­borku. 1 XII 1951 […]

Read Full Article

Zbigniew Borkowski
s. Konstantego

ur. 24 VI 1936 w Czort­ko­wie (woj. tar­no­pol­skie) Prze­bieg ka­riery za­wo­do­wej: 19571958 Nad­le­śnic­two Pań­stwowe w Lwówku Ślą­skim. 19581959 Je­le­nio­gór­skie Za­kłady Pi­­wo­­wa­r­sko-Sło­­do­w­ni­­cze w Lwówku Ślą­skim. 19591960 Wy­twór­nia Win we Wle­niu. 19601961 Wło­cław­ska Fa­bryka Me­bli. 19611962 Te­re­nowa Obrona Prze­ciw­lot­ni­czej we Wło­cławku. 1 III 1962 Ofi­cer ope­ra­cyjny Wy­działu III KWMO w Olsz­ty­nie. 1 XI 1966 Za­stępca Ko­men­danta Po­wia­to­wego MO ds. Bez­pie­czeń­stwa w Ni­dzicy. 1 VIII 1968 I Za­stępca Ko­men­danta Po­wia­to­wego MO ds. SB […]

Read Full Article