Kategoria: Bez kategorii

Paradoksy Małych Ojczyzn — wykład

W ykłady z se­rii „Nasz Uni­wer­sy­tet” pro­wa­dzone są przez człon­ków Klubu Ma­łej Oj­czy­zny Kwi­dzyń­skiej w Kwi­dzy­nie. Nad ca­ło­ścią wy­kła­dów czuwa prof. Mie­czy­sław Jan­kie­wicz z Po­zna­nia. Pre­zen­to­wany wy­kład od­był się w sali Kwi­dzyń­skiego Cen­trum Kul­tury 14 grud­nia 2005 roku. Pre­le­gen­tem był Eu­ge­niusz Ka­batc, kwi­dzy­niak, uro­dzony w Woł­ko­wy­sku. Znany pol­ski pro­zaik oraz tłu­macz li­te­ra­tury obcej.

Read Full Article

ul. Staszica 16, Szkoła Podstawowa

Po­ło­że­nie: We wschod­niej czę­ści mia­sta, na te­re­nie Przed­mie­ścia Mal­bor­skiego, roz­wi­nię­tego w XIX i pocz. XX wieku w kie­runku po­łu­dnia i wschodu wzdłuż obec­nej ul. War­szaw­skiej (Hin­den­burg­strasse), gdzie na du­żych par­ce­lach lo­ko­wano re­pre­zen­ta­cyjne bu­dowle uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji. Po prze­kro­cze­niu to­rów ko­le­jo­wych wia­duk­tem w ciągu jezdni, dziel­nica zmie­nia swój cha­rak­ter na przed­miej­ski. Kwar­tały na po­łu­dnie od wschod­niego od­cinka ul. War­szaw­skiej po­wstały w 2 ćw. XX wieku i za­bu­do­wane są głów­nie do­mami mieszkalnymi, […]

Read Full Article

ul. Łąkowa 32, dom mieszkalny

Po­ło­że­nie: W pół­noc­nej czę­ści mia­sta, na za­chód od wzgó­rza Knie­berg, po wschod­niej stro­nie ulicy Łą­ko­wej (daw­nej drogi lo­kal­nej do Ma­rezy na­zy­wa­nej Sa­la­te­re­istrasse), rów­no­le­głej w pół­noc­nym od­cinku do Liwy, w od­le­gło­ści około 4 me­trów od osi jezdni, ele­wa­cją fron­tową zwró­cony na za­chód, wol­no­sto­jący. Od wschodu, za ele­wa­cją tylną bu­dynku, małe po­dwó­rze z mu­ro­wa­nym bu­dyn­kiem go­spo­dar­czym, od po­łu­dnia wy­bru­ko­wany pod­jazd. Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:Dom miesz­kalny — 4 miesz­ka­nia lo­ka­tor­skie. Przed 1945 ro­kiem: Dom miesz­kalny, jed­no­ro­dzinny. Historia/​Datowanie: Wzniesiony […]

Read Full Article

ul. Kościuszki 40, dom mieszkalny

Po­ło­że­nie:We wschod­niej czę­ści mia­sta, po za­chod­niej stro­nie to­rów ko­le­jo­wych li­nii do Gru­dzią­dza, we wschod­niej pie­rzei ul. Ko­ściuszki (przed 1945 r. Bi­­smarck-strasse), wol­no­sto­jący. Po dru­giej stro­nie po­dwó­rza go­spo­dar­czego wy­stę­pują te­reny ko­le­jowe. Od ulicy od­dziela go nie­wielki ogró­dek oto­czony me­ta­lo­pla­stycz­nym ogro­dze­niem na be­to­no­wej pod­mu­rówce. Okre­śle­nie obiektu/​funkcja: Dom miesz­kalny — willa Przed 1945 ro­kiem: Willa Historia/​Datowanie: Dom miesz­kalny o cha­rak­te­rze wil­lo­wym zo­stał wznie­siony we­dług in­dy­wi­du­al­nego pro­jektu w pie­rzei ulicy po­śród za­bu­dowy o zbliżonym […]

Read Full Article

ul. Daszyńskiego 3, dom mieszkalny

Po­ło­że­nie: We wschod­niej czę­ści mia­sta, na te­re­nie Przed­mie­ścia Mal­bor­skiego, roz­wi­nię­tego w XIX i pocz. XX wieku w kie­runku po­łu­dnia i wschodu wzdłuż obec­nej ul. War­szaw­skiej (Hin­den­burg­strasse), gdzie na du­żych par­ce­lach lo­ko­wano re­pre­zen­ta­cyjne bu­dowle uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji. Po prze­kro­cze­niu to­rów ko­le­jo­wych wia­duk­tem w ciągu jezdni, ulica zmie­nia swój cha­rak­ter, bu­dynki od­da­lają się od osi jezdni, tracą swój re­pre­zen­ta­cyjny cha­rak­ter, de­tal jest skrom­niej­szy, formy bardziej […]

Read Full Article

ul. Braterstwa Narodów 52, dom mieszkalny

W cen­trum mia­sta, na ob­sza­rze daw­nego Przed­mie­ścia Mal­bor­skiego, przy daw­nej Ma­rien­bur­ger­strasse, gdzie od po­czątku XIX wieku lo­ko­wano bu­dowle re­pre­zen­ta­cyjne i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji, w pie­rzei po­łu­dnio­wej, wol­no­sto­jący, zlo­ka­li­zo­wany mię­dzy gma­chem poczty a do­mem miesz­kal­nym nr 54. Mię­dzy bu­dyn­kiem a pocztą znaj­duje się od­ci­nek sta­rego ogro­dze­nia, mu­ro­wa­nego, z me­ta­lową bramą. Od po­łu­dnia małe po­dwó­rze go­spo­dar­cze ujęte od wsch. i zach. przez dwie ofi­cyny, do­bu­do­wane pro­sto­pa­dle do ele­wa­cji tyl­nej budynku. […]

Read Full Article

Jan Jeleniewski

Uro­dził się w 24.11.1909 roku w Szem­bruku, w po­wie­cie gru­dziądz­kim. Szkołę po­wszechną ukoń­czył w Szem­bruku po czym uczył się za­wodu ku­piec­kiego. Uczęsz­czał na po­po­łu­dniowe kursy han­dlowe w Gru­dzią­dzu przez okres trzech lat. Od 1931 roku służy w 16 Pułku Ar­ty­le­rii Lek­kiej w Gru­dzią­dzu. Po­zo­staje w służ­bie za­wo­do­wej tego pułku jako pod­ofi­cer nad­ter­mi­nowy, a póź­niej za­wo­dowy. W 1935 roku koń­czy w To­ru­niu szkołę pod­ofi­ce­rów za­wo­do­wych. Z chwilą wy­bu­chu wojny wal­czy ko­lejno pod Grudziądzem, […]

Read Full Article