Kategoria: Audio

Problemy ludnościowe i narodowościowe ziemi kwidzyńskiej w okresie powojennym

Wy­kłady z se­rii „Nasz Uni­wer­sy­tet” pro­wa­dzone są przez człon­ków Klubu Ma­łej Oj­czy­zny Kwi­dzyń­skiej w Kwi­dzy­nie. Nad ca­ło­ścią wy­kła­dów czuwa prof. Mie­czy­sław Jan­kie­wicz z Po­zna­nia. Pre­zen­to­wany wy­kład od­był się w sali Kwi­dzyń­skiego Cen­trum Kul­tury 15 li­sto­pada 2006 roku. Pre­le­gen­tem był Hel­mut Ku­row­ski, kwi­dzy­niak, na stałe miesz­ka­jący w To­ru­niu, czło­nek Za­rządu Związku Nie­miec­kich Sto­wa­rzy­szeń Spo­­łeczno-Ku­l­tu­­ra­l­nych w Polsce.

Read Full Article

Początki hierarchii kościelnej w Prusach

Wy­kłady z se­rii „Nasz Uni­wer­sy­tet” pro­wa­dzone są przez człon­ków Klubu Ma­łej Oj­czy­zny Kwi­dzyń­skiej w Kwi­dzy­nie. Nad ca­ło­ścią wy­kła­dów czuwa prof. Mie­czy­sław Jan­kie­wicz z Po­zna­nia. Pre­zen­to­wany wy­kład od­był się w sali Kwi­dzyń­skiego Cen­trum Kul­tury 17 stycz­nia 2007 roku. Pre­le­gen­tem był Ro­man Bo­dań­ski, były kwi­dzy­niak, uro­dzony w Brześciu.

Read Full Article

Odkrycia archeologiczne w Katedrze św. Jana Ewangelisty

Od­kry­cia ar­che­olo­giczne w Ka­te­drze – ma­te­riały dźwię­kowe z se­sji pod­su­mo­wu­ją­cej wy­niki in­ter­dy­scy­pli­nar­nych ba­dań na­uko­wych pro­wa­dzo­nych w la­tach 20062008 w pre­zbi­te­rium ka­te­dry św. Jana Ewan­ge­li­sty w Kwi­dzy­nie. Kon­fe­ren­cja od­była się w Kwi­dzyń­skim Cen­trum Kul­tury 11 grud­nia 2008 roku. Część 1dr hab. Krzysz­tof Szo­stek (UJ, Kra­ków)Ana­liza an­ty­ge­nów grup krwi i ba­da­nia che­miczne ko­ści ludz­kich po­cho­dzą­cych z krypty pół­noc­nej w pre­zbi­te­rium Ka­te­dry kwi­dzyń­skiej. Część 2prof. dr hab. Ro­man Czaja (UMK, To­ruń)Źró­dła pi­sane dotyczące […]

Read Full Article

Hejnał Kwidzyna

Prace nad hej­na­łem Kwi­dzyna roz­po­częły się w 1999 roku. Zo­stał wtedy ogło­szony kon­kurs na nową kom­po­zy­cję dla mia­sta. W wy­niku kon­kursu zo­stał wy­brany pro­jekt, który po­wstał na ba­zie „Pie­śni Kwi­dzy­nia­ków” — hymnu Pol­skiego Gim­na­zjum w Kwi­dzy­nie. Au­to­rem słów „Pie­śni Kwi­dzy­nia­ków” był dy­rek­tor Pol­skiego Gim­na­zjum Wła­dy­sław Gę­bik, mu­zykę skom­po­no­wał Leon Kau­czor. „Pieśń Kwi­dzy­nia­ków” jako hej­nał Kwi­dzyna zo­stała przy­jęta przez Radę Miej­ską Kwi­dzyna, uchwałą z kwiet­nia 2000 roku. Zamieszczony […]

Read Full Article