Brygida Sinka — obraz

Sy­na­goga przy ul. Ba­ta­lio­nów Chłop­skich. Ob­raz na­ma­lo­wany pod­czas ple­neru ma­lar­skiego, zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Sto­wa­rzy­sze­nie ma­lar­stwa „Kon­tra­sty”. Au­tor: Bry­gida Sinka, 2006 rok. 

Ze zbio­rów Sto­wa­rzy­sze­nia Ma­lar­stwa „Kon­tra­sty”.