Biuletyn Pro-Patria

Biu­le­tyn in­for­ma­cyjny Sto­wa­rzy­sze­nia Re­pre­sjo­no­wa­nych w sta­nie wo­jen­nym Re­gionu War­miń­sko-Ma­zur­skiego PRO-PA­TRIA. Nr 5/53 (Rok 10) z dnia 14.08.2007 r.
W nu­me­rze za­warte zo­stały in­for­ma­cje na te­mat bru­tal­nej pa­cy­fi­ka­cji in­ter­no­wa­nych w obo­zie od­osob­nie­nia zlo­ka­li­zo­wa­nym w Za­kła­dzie Kar­nym w Kwi­dzy­nie, pod­czas stanu wo­jen­nego, w 1982 roku. Wy­da­rze­nia miały miej­sce 14 sierp­nia 1982.roku. Poza frag­men­tami wspo­mnień znaj­duje się pe­łen tekst prze­mó­wie­nia obroń­czego ad­wo­kata Pio­tra An­drze­jew­skiego, wy­gło­szone w pro­ce­sie el­blą­skim po­bi­tych z Kwi­dzyna w dniu 13 maja 1983 roku.

Tekst biu­le­tynu

biu­le­tyn_pro-pa­tria

Strona ty­tu­łowa biuletynu