10 fotografii
z Marienwerder i Prus Zachodnich”

10 fo­to­gra­fii z Kwi­dzyna i Prus Za­chod­nich do two­jego al­bumu” to kom­plet ma­łych zdjęć 6,68,8 cm, sprze­da­wa­nych w kar­to­no­wym etui. Wy­daw­nic­two z okresu międzywojennego.