Otwarte 24/7

WMK to skarbiec wiedzy na temat historii Kwidzyna
i okolic. Zasoby obejmują setki unikatowych zdjęć, książek, dokumentów
i przedmiotów.

Heym

Wal­de­mar Heym — za­ło­ży­ciel pierw­szego muzeum
w Kwi­dzy­nie (He­imat­mu­seum)

Dni Kwidzyna

Au­dy­cja Te­le­wi­zji Ka­blo­wej Kwidzyn
z czerwca 1993 roku

Wspierają nas

Roz­wój wir­tu­al­nego mu­zeum w du­żej mie­rze za­leży od wspar­cia ofia­ro­daw­ców, któ­rzy dzielą się z nami i ze świa­tem swo­imi pa­miąt­kami. Do­łącz do nas!